Tuvākajā laikā plānotās LAD maksājuma summas

Pēc Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas, tuvākajā laikā plānots lauksaimniekiem izmaksāt maksājumus par sekojošām summām:

Atbalsta veids

2010.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Vienotais platības maksājums

2 500 000

10 000 000

7 500 000

Papildus valsts tieši maksājumi par  laukaugu un lopbarības platībām

3 500 000

2 750 000

2 000 000

Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par platībām

6 500 000

3 000 000

3 000 000

Atdalītie papildu valsts tiešie maksājumi par nokautiem vai eksportētiem liellopiem

1 000 000

2 000 000

600 000

Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu

0

300 000

300 000

Atsevišķais cukura maksājums

0

1 200 000

2 500 000

Kopā

13 500 000

19 250 000

15 900 000

Atbalsta veids

2010.gads

Janvāris

Februāris

Marts

Pasākuma „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” atbalsts

3 000 000

6 000 000

2 700 000

Pasākuma “Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK” atbalsts

0

700 000

400 000

Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” atbalsts

Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsts

2 000 000

6 000 000

3 700 000

Pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma “Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana” atbalsts

0

20 000

15 000

Kopā

5 000 000

12 720 000

6 815 000