Zemnieku saeima saimniekiem skaidros vides prasības

Nākamgad daudzām lauku saimniecībām jāpilda jaunas prasības vides aizsardzības jomā, arī esošo vides prasību izpilde zemniekiem sagādā grūtības, tādēļ Zemnieku saeima lauksaimniekiem izplatīs informatīvus bukletus un rīkos mācību pasākumus.

No 2008. gada saimniecībām Vides jutīgajās teritorijās (Dobeles, Bauskas, Rīgas un Jelgavas rajonos) pirmo gadu būs obligāti jāsastāda t.s. mēslošanas plāni. Tāpat saimniecībās jāpilda virkne citu vides prasību, kuras regulāri mainās, tādēļ zemniekiem to izpilde sagādā problēmas. Ja saimniecības vides prasības nepilda, tām draud sodi un pat subsīdiju samazinājums. Tādēļ biedrība „Zemnieku saeima” 7.augustā ir noslēgusi līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fondu par projekta „Vides prasību ieviešanas veicināšana lauksaimniecības uzņēmumos” realizēšanu.

Zemnieku saeima izdos divus informatīvus bukletus, kas augkopības un lopkopības saimniecību īpašniekiem palīdzēs izprast un pareizi izpildīt noteikumus par augu un dabas aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu, mēslošanas kārtību, meliorāciju, dzīvnieku labturības prasībām, prasībām produkcijai un atbilstošas dokumentācijas vešanu. Bukleti tiks izplatīti zemniekiem, īpaši augkopības un lopkopības saimniecībām Vides jutīgajās teritorijās (Dobeles, Jelgavas, Bauskas un Rīgas rajonos), kurām nākamgad piemērojamas pastiprinātas vides prasības. Tiks arī rīkoti mācību pasākumi šo teritoriju saimniecību īpašniekiem un darbiniekiem, lai vairotu zemnieku informētību un izpratni par jaunajām prasībām un atvieglotu to praktisko ieviešanu.

Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Valters Bruss: „No 2008. gada saimniecībām vides jutīgajos rajonos jāpilda jaunas visnotaļ sarežģītas prasības – jāveic augšņu agroķīmiskās analīzes, jāveic aprēķini par pareizu mēslojuma daudzumu katram hektāram un jāsagatavo mēslošanas plāni. Šie noteikumi tiek ieviesti saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. Ārkārtīgi svarīgi, lai saimniecībām nezināšanas dēļ nevajadzētu saņemt sodus un ciest finansiālus zaudējumus.”

Projekta finansētājs ir Latvijas vides aizsardzības fonds (projekta numurs 1-08/116/2007). Projekta mērķis – veicināt ES un Latvijas vides likumdošanas praktisko ieviešanu Latvijas lauku saimniecībās, īpašu vērību pievēršot Nitrātu direktīvas, integrētās piesārņojumu novēršanas un kontroles direktīvas, MK noteikumu Nr. 531 un 628 un Rīcības programmas vides jutīgai teritorijai nosacījumu ieviešanai. Projekts tiks īstenots līdz 2007.gada beigām.