Biedrības „Zemnieku saeima”
ĒTIKAS KODEKSS
Rīga
2011
APSTIPRINĀTS
Valdes/padomes sēdē
2011. gada 6. aprīlī
2
I VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI
1. Ētikas kodekss (turpmāk- kodekss) nosaka biedrības „Zemnieku saeima”
(turpmāk – ZSA) biedru profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.
2. Kodeksā ietvertie principi un normas ir saistoši ZSA biedriem savstarpējā
saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.
3. Situācijās, kas nav minētas kodeksā, ZSA biedri rīkojas saskaņā ar
vispārzināmām uzvedības normām un ētikas principiem.
II PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS UN UZVEDĪBAS PAMATPRINCIPI
4. Atbildība – ZSA biedru rīcība, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos
normatīvos aktus, ZSA statūtus un ZSA valdes un padomes sēdes pieņemtos
lēmumus, nepieļaujot nolaidību un tādu rīcību, kas pretēja šajā punktā minētajiem
dokumentiem, kā arī spēja atzīt savas kļūdas un tās labot.
5. Atklātība – ZSA biedru atklāta rīcība, paužot savu viedokli tieši klātienē
nevis aizmuguriski; ZSA biedrs nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) ZSA valdei
pauž nozīmīgu informāciju vai atklātās kļūdas, kas saistītas ar ZSA darbību.
6. Cieņa – citu ZSA biedru tiesību un viedokļa respektēšana.
7. Godīgums un taisnīgums – ZSA biedru savstarpējās attiecības balstītas
uz godīgumu un taisnīgumu, kas nepieļauj nekādu diskriminējošu rīcību attiecībā
pret citiem ZSA biedriem, kā arī nepieļauj personisko interešu aizstāvēšanu lēmumu
pieņemšanā.
8. Konfidencialitāte – konfidenciālas informācijas neizpaušana trešajām
personām, izņemot īpašus gadījumus, kas atrunāti valdes sēdē, savstarpēji
vienojoties.
9. Lojalitāte – ZSA biedru līdzdalība lēmumu pieņemšanā un pieņemto
lēmumu izpildē, kā arī ZSA biedru rīcība, lai vairotu sabiedrības uzticību ZSA.
10. Profesionalitāte – argumentēta viedokļa paušana ZSA valdes sēdēs,
spēja uzklausīt citu pausto viedokli un argumentēt savu viedokli, ja tas atšķiras no
citu ZSA biedru paustajiem viedokļiem, spēja objektīvi un neatkarīgi pieņemt
lēmumus un nepieciešamības gadījumā rast kompromisa risinājumu.
III NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
11. Ja ZSA biedrs neievēro kodeksa prasības, tad jautājums par kodeksa
prasību neievērošanu ir skatāms ZSA valdes un padomes sēdē pēc ZSA biedra
ierosinājuma.
12. Kodekss ir publiski pieejams ZSA mājas lapā.
13. Kodekss stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas ZSA valdes
un padomes sēdē.