Biedrības

“Zemnieku saeima”

STATŪTI

  

                                                                                                      APSTIPRINĀTI

                                                                                                      ar Kongresa lēmumu

                                                                                                      2005. gada 17.martā

                                                                                                      GROZĪJUMI

ar Kongresa lēmumiem

                                                                                                      2011.gada 18.martā un

                                                                                                      2014.gada 25.martā


  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1       Biedrība „Zemnieku saeima” uz brīvprātības pamata apvieno LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas – zemnieku saimniecības, citas lauku uzņēmējsabiedrības, lauksaimnieku biedrības un lauku pašpārvaldes organizācijas – un fiziskas personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību. Zemnieku saeima savā darbībā ir politiski neatkarīga.

1.2.      Biedrības nosaukums ir “Zemnieku saeima”, saīsināti – ZSA, organizācijas nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Farmers’ Parliament”, saīsināti – FP.

1.3.      ZSA darbība aptver Latvijas Republikas teritoriju.

1.4.      ZSA darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un šiem statūtiem.

1.5.      ZSA darbības termiņš nav ierobežots.

1.6.      ZSA ir juridiska persona. Tai ir sava simbolika, kuru izstrādā un apstiprina Valde.

1.7.      ZSA neatbild par savu biedru juridiskajām saistībām, biedri neatbild ar ZSA juridiskajām saistībām. Valsts neatbild par ZSA saistībām, ZSA neatbild par valsts saistībām.

 

  1. DARBĪBAS MĒRĶI:

2.1.            lauksaimniecības stabilitāte, modernizācija un veiksmīga integrācija ES;

2.2.            labvēlīgas vides radīšana lauku uzņēmējdarbībai;

2.3.            ilgtspējīgas lauku vides un infrastruktūras attīstība;

2.4.            kvalitatīvas izglītības, sociālās aprūpes un kultūras pieejamība laukos.

 

  1. UZDEVUMI:

3.1.            aizstāvēt un pārstāvēt tās biedru intereses;

3.2.            analizēt lauksaimniecības un lauku ekonomiskos procesus;

3.3.            vispusīgi izvērtēt lauku attīstības stratēģiskos virzienus;

3.4.            sadarboties un sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar biedrībām un nodibinājumiem, politiskām partijām un citām institūcijām un privātpersonām;

3.5.            sadarboties ar starptautiskajām organizācijām;

3.6.            informēt sabiedrību par lauksaimniecības un lauku vides jautājumiem;

3.7.            sniegt konsultācijas saviem biedriem;

3.8.            veikt savu biedru apmācību.

 

  1. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1.            Biedrībā var iestāties jebkuras LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas – zemnieku saimniecības, citas lauku uzņēmējsabiedrības, lauksaimnieku biedrības un lauku pašpārvaldes organizācijas – un fiziskas personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību, Biedrības Valdei iesniedzot biedra pieteikuma anketu.

4.2.            Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem kārtējā Valdes sēdē un paziņo rakstiski biedram divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

4.3.            Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības Valdei iesniedzot rakstisku iesniegumu, Valde izskata jautājumu par biedra izslēgšanu tuvākajā sēdē un paziņo rakstiski biedram par tā izslēgšanu piecu dienu laikā pēc Valdes sēdes norises.

4.4.            Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.4.1. biedrs vairāk kā 2,5 gadus nav nomaksājis biedra naudu;

4.4.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.4.3. biedrs veic būtisku kaitējumu Biedrībai, pārkāpjot Biedrības Ētikas kodeksu;

4.4.4. biedrs veic citu darbību, kas pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.4.5. Valde paziņo rakstiski biedram par tā izslēgšanu piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un šā lēmuma motivāciju;

4.5.            Persona Valdes lēmumu par neuzņemšanu par biedru vai izslēgšanu no Biedrības var pārsūdzēt tuvākajam Biedrības Kongresam mēneša laikā pēc Valdes lēmuma pieņemšanas.

 

  1. ZSA biedra tiesības un pienākumi

5.1.            ZSA biedram ir tiesības:

5.1.1. piedalīties ZSA darbā un tās organizētajos pasākumos;

5.1.2. piedalīties biedru sapulces (Kongresa) darbā ar lēmējtiesībām;

5.1.3. vēlēt un tikt ievēlētam par Zemnieku saeimas priekšsēdētāju (turpmāk tekstā – ZSA priekšsēdētāju), Valdes locekli, Nodaļu un nozaru Apvienību vadītāju, revidentu vai balsu skaitīšanas komisijas locekli, kā arī darboties birojā;

5.1.4. uz ZSA priekšsēdētāja amatu var kandidēt ZSA biedri, kuri ir organizācijā ne mazāk kā vienu gadu;

5.1.5. saņemt ZSA rīcībā esošo informāciju;

5.1.6. iesniegt biedru sapulcei (Kongresam), Valdei, Padomei, vai birojam priekšlikumus;

5.2.            ZSA biedra pienākumi:

5.2.1. ievērot ZSA statūtus;

5.2.2. pildīt Kongresa lēmumus;

5.2.3. Kongresa noteiktajā kārtībā maksāt biedra naudu.

 

  1. Vadība un Kontrole

6.1.            ZSA organizatoriskā struktūra ir:

6.1.1. Biedru sapulce (tālāk tekstā Kongress);

6.1.2. Kongress ir pārstāvju sapulce, un tas pilnā apjomā pilda biedru sapulces funkcijas.

6.1.3. Valde;

6.1.4. Padome;

6.1.5. Revidents;

6.1.6. Birojs.

6.2.            Zemākstāvošas institūcijas lēmumu var atcelt augstākstāvoša institūcija.

6.3.            Kongress:

6.3.1. var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no deleģētajiem biedriem jeb pārstāvjiem. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Kvoruma trūkuma gadījumā atkārtoti sasaukts Kongress ir lemttiesīgs neatkarīgi no biedru skaita, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri;

6.3.2. Kongress ir ZSA augstākais lēmējorgāns un tiek sasaukts ne retāk kā vienu reizi gadā;

6.3.3. ārkārtas Kongress var tikt sasaukts pēc Valdes vai vismaz 10% biedru iniciatīvas;

6.3.4. lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem;

6.3.5. balsošana notiek aizklāti, ja par to iestājas vismaz 1/6 no Kongresa dalībniekiem;

6.3.6. uz Kongresa darbības laiku ievēl balsu skaitīšanas komisiju;

6.3.7. ar savu lēmumu apstiprina vai groza ZSA statūtus, un apstiprina valdes un Padomes locekļu pienākumu aprakstus;

6.3.8. iepazīstas ar ZSA priekšsēdētāja amata katra kandidāta izvirzītāja sniegto kandidāta raksturojumu;

6.3.9. iepazīstas ar katra ZSA priekšsēdētāja kandidāta sniegto savas darbības koncepcijas un programmas izklāstu;

6.3.10. aizklāti vai atklāti balsojot no biedru loka uz diviem gadiem, ievēl ZSA priekšsēdētāju, Valdi un trīs Valdes locekļu kandidātus;

6.3.11. pēc ZSA priekšsēdētāja vai Kongresā klātesošo biedru priekšlikuma uz diviem gadiem ievēl Valdi deviņu cilvēku sastāvā, kuras viens no locekļiem ir ZSA priekšsēdētājs;

6.3.12. trīs biedri, kas izvirzīti Valdes locekļu vēlēšanām, bet neiekļūst Valdes sastāvā, kuri vēlēšanās ieguvuši visvairāk balsu, iegūst Valdes locekļa kandidāta statusu;

6.3.13. uz diviem gadiem ievēl revidentu, kurš nevar vienlaicīgi būt Valdes loceklis;

6.3.14. aizklāti vai atklāti balsojot, atsauc ZSA priekšsēdētāju, Valdi, tās atsevišķus locekļus vai revidentu;

6.3.15. priekšsēdētāja atsaukšanas vai atkāpšanās gadījumā vai valdes locekļa atsaukšanas gadījumā, aizklāti vai atklāti balsojot, ievēl jaunu priekšsēdētāju vai Valdes locekli atlikušajam Valdes darbības termiņam;

6.3.16. Valdes atsaukšanas gadījumā ievēl jaunu Valdi uz diviem gadiem;

6.3.17. lemj par biedru naudas un samaksas kārtību;

6.3.18. apstiprina ZSA galvenos darbības virzienus un ZSA gada finanšu atskaiti;

6.3.19. noklausās un apstiprina Valdes un revidenta atskaites vai ziņojumus;

6.3.20. lemj par ZSA reorganizāciju vai likvidēšanu;

6.3.21. lemj par citiem ar ZSA darbību saistītiem nozīmīgiem jautājumiem.

6.4.            Kongresa starplaikā ZSA pārvaldi veic Valde:

6.4.1. nodrošina Kongresa lēmumu izpildi;

6.4.2. tā nodrošina Kongresa darbu un sasaukšanu 14 dienu laikā;

6.4.3. lemj par ZSA struktūrvienību izveidošanu vai likvidēšanu un realizē ZSA īpašuma pārvaldi;

6.4.4. Kongresa starplaikā Valde lemj par ZSA darbības jautājumiem:

6.4.4.1. konkrētu jautājumu apspriešanai vai risināšanai izveido un likvidē darba grupas, nosaka to darbības pamatvirzienu, apstiprina darba grupu vadītājus;

6.4.4.2. nosaka līdzekļu izmantošanas kārtību un apstiprina ieņēmumu – izdevumu tāmi;

6.4.4.3. atskaitās par savu darbu Kongresam;

6.4.4.4. lemj par ZSA iesaistīšanos vai izstāšanos no citām organizācijām.

6.4.5. tiesīgi pārstāvēt Biedrību ir:

6.4.5.1. ZSA Priekšsēdētājs vai vietnieki katrs atsevišķi;

6.4.5.2. Valdes locekļi – tikai kopā ar citiem četriem Valdes locekļiem (kopā pieci Valdes locekļi);

6.4.6. tiek sasaukta pēc vajadzības, bet ne retāk kā sešas reizes gadā;

6.4.7. Valdi vada ZSA Priekšsēdētājs;

6.4.8. Valde no sava vidus ievēl divus ZSA Priekšsēdētāja vietniekus;

6.4.9. lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu;

6.4.10. apstiprina delegātu skaitu uz kārtējo Kongresu.

6.4.11. pieņem darbā vai atbrīvo no darba ZSA biroja darbiniekus un nosaka to atalgojumu;

6.4.12. apstiprina biroja darbības noteikumus, un nosaka biroja darbinieku pienākumus;

6.4.13. dod uzdevumus ZSA birojam un apstiprina biroja atskaites un ziņojumus;

6.4.14. ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vismaz pieci Valdes locekļi;

6.4.15. savus lēmumus pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, kas tiek protokolēts, vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir ZSA priekšsēdētājam, Valdes locekļi savas prombūtnes laikā ir tiesīgi balsot rakstiski;

6.4.16. Valdes locekļu tiesības:

6.4.16.1. piedalīties Valdes darbā;

6.4.16.2. tapt ievēlētiem par Priekšsēdētāja vietniekiem;

6.4.17. Valdes locekļu pienākums ir piedalīties Biedrības pārvaldē saskaņā ar Valdes locekļu aprakstu;

6.4.18. Ja Valdes loceklis atkāpjas no amata, iesniedzot iesniegumu Valdes priekšsēdētājam, vai nepilda Valdes locekļa aprakstā noteiktās funkcijas, Valdes priekšsēdētājs var ierosināt Valdes locekļa aizvietošanu. Ja astoņi valdes locekļi nobalso par Valdes locekļa aizvietošanu, uz atlikušo Valdes darbības termiņu funkcijas pārņem Valdes locekļa kandidāts ar augstāko Kongresā saņemto balsu skaitu;

6.5.            Organizācijas vadības darbā padomdevēja tiesības ir Padomei:

6.5.1. Padomē ietilpst ZSA Nodaļu un nozaru Apvienību vadītāji, ZSA iestājušos nozaru Biedrību pilnvarotie pārstāvji, Valdes locekļu kandidāti;

6.5.2. Padomes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, Padomes sēdes notiek kā paplašinātas Valdes sēdes. Padomes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs;

6.5.3. Padomes locekļu tiesības un pienākumi:

6.5.3.1. Piedalīties Padomes darbā;

6.5.3.2. ieteikt Biedrības darbības stratēģiju un prioritāros darbības virzienus;

6.5.3.3. pamatot ZSA lēmumu ietekmi uz lauksaimniecības sektoriem un reģioniem;

6.5.4. Padomes locekļu pienākums veikt darbību atbilstoši Padomes locekļu aprakstam;

6.5.5. Padomes locekļu pienākumu neveikšanas gadījumā, Valde var lemt aicināt Biedrības Nodaļas, nozaru Apvienības un Biedrībā iestājušos nozaru Biedrības pilnvarot citu pārstāvi Padomē, uz laiku apturot Padomes locekļa, kurš pārkāpis Padomes locekļa aprakstā noteikto noteikumus, dalību Padomē.

 

6.6.            ZSA Priekšsēdētājs:

6.6.1. pārstāv ZSA sadarbojoties ar citām institūcijām vai privātpersonām;

6.6.2. rīkojas ar ZSA finanšu līdzekļiem;

6.6.3. sasauc un vada Valdes un Padomes sēdes;

6.6.4. kontrolē ZSA biroja darbu;

6.6.5. priekšsēdētājam ir pirmā paraksta tiesības;

6.6.6. pārstāv ZSA biedru intereses, pamatojoties uz Kongresa, un Valdes pieņemtajiem lēmumiem;

6.6.7. organizē Valdes, Padomes un darba grupu darbu.

6.7.            ZSA Priekšsēdētāja vietnieki:

6.7.1. pārstāv Biedrību sadarbojoties ar citām institūcijām vai privātpersonām, saskaņojot darbību ar Biedrības Priekšsēdētāju;

6.7.2. nodrošina Biedrības vadību Priekšsēdētāja prombūtnes laikā;

6.7.3. vietniekiem ir pirmā paraksta tiesības;

6.7.4. rīkojas ar Biedrības finanšu līdzekļiem Priekšsēdētāja noteiktajos apmēros un jomās.

6.8.            Revidents:

6.8.1. atskaitās Kongresam un informē Valdi;

6.8.2. ir tiesības sniegt informāciju Kongresam, Padomei vai Valdei;

6.8.3. dod atzinumu vai atsauksmi par ZSA gada pārskatu;

6.8.4. revidē ZSA materiālo vērtību stāvokli, izmantošanu un uzskaiti;

6.8.5. pārbauda ZSA lietvedību un grāmatvedību;

6.8.6. ir tiesības apskatīt un revidēt visu ZSA mantu;

6.8.7. saņem visa veida informāciju un palīdzību sava darba veikšanai no Valdes, ZSA priekšsēdētāja un biroja;

6.8.8. neatbild par Valdes vai biroja pārkāpumiem.

6.9.            ZSA birojs:

6.9.1. tiek izveidots ar Valdes lēmumu;

6.9.2. pilda Valdes un priekšsēdētāja lēmumus;

6.9.3. kārto ZSA operatīvos jautājumus;

6.9.4. veic ZSA grāmatvedības uzskaiti;

6.9.5. to vada biroja vadītājs, kas atskaitās Valdei;

6.9.6. tā vadītājs iesniedz apstiprināšanai Valdei biroja darbības noteikumus un uzdevumus;

6.9.7. ir ZSA institūcija, kuras darbinieki var nebūt ZSA biedri un par savu darbu saņem atalgojumu, ko nosaka Valde.

 

  1. ZSA īpašums, ienākumi un to izlietojums

7.1.            ZSA īpašumā var atrasties gan kustamais, gan nekustamais īpašums, tai skaitā nauda vai citi vērtspapīri.

7.2.            ZSA ienākumi veidojas no:

7.2.1. biedru naudām;

7.2.2. ziedojumiem;

7.2.3. citiem likumīgiem avotiem.

7.3.            ZSA ienākumi izmantojami tikai statūtos noteiktiem darbības mērķiem, ienākumu izmantošanu apstiprina Kongress.

7.4.            Valde organizē lietvedību, grāmatvedību, sastāda pārskatus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz darba vai apkalpošanas līgumus ar algotiem speciālistiem.

 

  1. ZSA darbības izbeigšana

8.1.            ZSA darbība izbeidzas:

8.1.1. pamatojoties uz Kongresa lēmumu;

8.1.2. ar tiesas lēmumu;

8.1.3. gadījumos, ko nosaka spēkā esošā likumdošana;

8.1.4. Ja ZSA darbība izbeidzas ar likvidāciju, to izdara Kongresa iecelta likvidācijas komisija, kas šajā gadījumā uzskatāma par likvidatoru.

8.2.            Pašlikvidācijas notiek pēc sekojošas kārtības:

8.2.1. tiek izsludināta likvidācija;

8.2.2. tiek nokārtotas ZSA saistības;

8.2.3. ZSA dokumenti tiek nodoti Valsts arhīvā;

8.2.4. pēc pašlikvidācijas pabeigšanas, likvidators sniedz atskaiti Kongresam.

8.3.            ZSA likvidācijas gadījumā pāri palikušie līdzekļi un manta izmantojami labdarības mērķiem, un tos nedrīkst sadalīt ZSA biedriem.

 

ZSA Kongresa pilnvarotie pārstāvji – valdes locekļi:

 

Priekšsēdētājs Juris Lazdiņš …………………………………………………….

 

Priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja ……………………………………………..