Zemnieku saimniecības gada pārskats un zvērināta revidenta atzinums

Šobrīd zemniekiem, gatavojot gada pārskatu, ir radies jautājums: Vai Zemnieku saimniecībai (z/s) ir nepieciešams zvērināta revidenta atzinums?

Esam noskaidrojuši, ka, ņemot vērā Gada pārskatu likuma 62.panta pirmajā daļā minētos subjektus, norādām, ka Gada pārskatu likumā nav noteikta obligāta prasība zvērinātam revidentam pārbaudīt zemnieku saimniecības gada pārskatu.

Gada pārskatu likuma 1.panta pirmajā un otrajā daļā ir noteikts, ka šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām, kā arī uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 200 000 latu (turpmāk arī — sabiedrība). Individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības var sagatavot gada pārskatu, ievērojot šā likuma noteikumus, arī tad, ja to apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu.

Gada pārskatu likuma 62.panta pirmajā daļā ir noteikts, kuros gadījumos kādu sabiedrību gada pārskatus ir jāpārbauda zvērinātiem revidentiem. Proti, ja kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, kā arī ja sabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, tās sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši likumam “Par zvērinātiem revidentiem”.