ZM: Jauna kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru Kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”, ko  5. martā, valdība akceptēja. Noteikumi noteic, kāda būs kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā un atļaujas izsniegšanai.

Ja lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) ierīkošana iecerēta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes kāpu aizsargjoslā, LIZ ierīkošanai nepieciešams ikreizējs MK rīkojums. Tādējādi tiesiskajā regulējumā būs konsekvence ar Aizsargjoslu likuma nosacījumiem.

Noteikumi paredz, ka atļauju LIZ ierīkošanai izsniegs tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas atmežojamais meža īpašums vai valdījums.

Atļaujas saņemšanai meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pašvaldībai iesniegs iesniegumu, pievienojot zemes robežu plānu ar iezīmētām ierīkojamās lauksaimniecības zemes (atmežojamās meža zemes) robežām un atmežojamās meža zemes skici. Iesniegumā būs jānorāda informācija par ierīkojamās LIZ atrašanās vietu – nekustamā īpašuma nosaukums, nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs vai arī informācija par kompensētās mežaudzes platību un ieaudzēšanas vietu, ja atmežojamo platību kompensē, mežu sējot vai stādot citā vietā.

Pašvaldībai meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja plānotā iecere būs jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un Valsts meža dienestu.

Ja institūciju atzinumi būs pozitīvi, vietējā pašvaldība informēs darbības ierosinātāju, ka divu mēnešu laikā jāiesniedz vietējā pašvaldībā ierīkojamās LIZ (atmežojamās platības) izvietojuma plāns, ko izgatavojis mērnieks.

Pēc plāna saņemšanas vietējā pašvaldība iesniegs Valsts meža dienestā pieprasījumu kompensācijas apmēra aprēķināšanai.

Atļaujas derīguma termiņš būs trīs gadi. Pašvaldība pēc darbības ierosinātāja pamatota pieprasījuma varēs pagarināt atļaujas derīguma termiņu vēl par trim gadiem.

Noteikumi spēkā stāsies pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija  MK mājaslapā.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv