ZM:Apstiprināti jauni noteikumi lauksaimnieku tiešajiem maksājumiem

Ministru kabinets (MK) apstiprinājis Zemkopības ministrija (ZM) izstrādātos MK noteikumus „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”. Tādējādi ir noteiktas prasības un atbalsta piešķiršanas kārtība 2013.gadā.

Jaunie noteikumi saglabā tādus pašus atbalsta piešķiršanas nosacījumus kā patlaban spēkā esošie 2011.gada 1.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.173 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” šādiem Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem:

1) vienotajam platības maksājumam (VPM),

2) atsevišķajam maksājumam par cukuru,

3) īpašajam atbalstam par pienu,

4) īpašajam atbalstam cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai,

5) īpašajam atbalstam lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai.

Jaunie noteikumi 2013. gadā ievieš pārejas posma valsts atbalstu un atdalīto pārejas posma valsts atbalstu, aizstājot līdz šim maksātos papildu valsts tiešos maksājumus (PVTM) un atdalītos PVTM. Pārejas posma valsts atbalsts pieejams nozarēs, kurās 2012. gadā tika piešķirti PVTM, un saņemšanas nosacījumi ir identiski PVTM saņemšanas nosacījumiem.

Noteikumi ir papildināti ar minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu prasības ieviešanu laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumos, paredzot, ka lauksaimniekam būs jānodrošina vismaz 0,2 liellopu vienības uz vienu pastāvīgo pļavu un ganību, aramzemē sēto ilggadīgo zālāju un nektāraugu hektāru, ja saimniecības platība ir vismaz 50 hektāru un pastāvīgo pļavu un ganību, aramzemē sēto ilggadīgo zālāju un nektāraugu hektāru īpatsvars ir vismaz 50 procentu.

Savukārt tiem lauksaimniekiem, kuri pieteiks atbalstam lauksaimniecībā izmantojamo zemi ar kultūraugiem, ko paredzēts izmantot biogāzes ražošanai, papildus platību maksājumu iesniegumam būs jāiesniedz deklarācija par lauksaimniecības kultūraugu audzēšanu biogāzei, lai varētu apkopot datus, cik lielās platībās tiek audzēti kultūraugi biogāzes ražošanai.

Noteikumi paredz arī, ka 2014. gadā var tikt mainīti laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumos ieviestie minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu prasības kritēriji, kas attiecas noteikto uz platības slieksni, apbrīvojumiem un tīšo pārkāpumu piemērošanu attiecīgajai prasībai.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija – MK mājaslapā


______________________________

Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv