ZSA izsludina iepirkumu


Iepirkuma identifikācijas numurs:

Biedrība „Zemnieku Saeima”, 2010/5/1

Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums:

Biedrības „Zemnieku Saeima”

Juridiskā adrese:

Republikas laukums 2, Rīga LV1010

Reģistrācijas numurs:

40008042411

Banka:

Konta numurs:

Kods:

A/S “SEB banka

LV51UNLA0050012937987

UNLALV2X

Kontaktpersona:

Inga Bērziņa

Tālruņa numurs :

67027044

Faksa numurs:

67027044

E-pasta adrese:

Inga.Berzina@yahoo.com

Darba laiks:

Katru darba dienu no pulksten 09:00 līdz 18:00

Iepirkuma priekšmets:

Mārketinga metodiskā mācība līdzekļa – mācību programmas, rokasgrāmatas, darba burtnīcas un webrīka (MTTM) ekspertīze.

(Leonardo da Vinci TOT projekta „Vietējo un reģionālo popularizēšana un mārketings” ietvaros (līguma Nr. LLP-LdV/TOI/2008/LV/008, projekta Nr.2008-1-LV1-LEO05-00131)

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un kārtība: piedāvājumi jāiesniedz personīgi Biedrības „Zemnieku Saeima” birojā: Republikas laukums 2, Rīga LV1010.

Piedāvājumu noformēšana: piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona) aploksnē, uz kuras jānorāda:

· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Piegādātāja nosaukums un adrese;

atzīme ”Piedāvājums iepirkuma Mārketinga metodiskā mācība līdzekļa – mācību programmas, rokasgrāmatas, darba burtnīcas un webrīka (MTTM) ekspertīze, iepirkuma identifikācijas numurs – Biedrība „Zemnieku Saeima”, 2010/05/01

Piedāvājumu iesniegšanas datums: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 14.maijam pulksten 10:00.

Piegādātājiem izvirzītās prasības:

iepriekšēja pieredze izglītojoša satura dokumentu izstrādē.

profesionalitāte – sertifikāti, apliecības un citi dokumenti, kas var apliecināt personas zināšanas un profesionalitāti attiecīgajā darbības jomā.

Ja piegādātājs ir juridiska persona, papildus jāatbilst šādām prasībām:

– piegādātājs ir reģistrēts likumā noteiktā kārtībā;

– piegādātājam nav nodokļu parādu;

– piegādātājs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Piegādātāju piedāvājumu vērtēšanas kritēriji: atbilstoši EK Mūžizglītības programmas „Projekta pieteicēju administratīvo un finansiālo noteikumu vadlīnijas” 5.4. (5.) punktu