Starptautiska konference par oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību