ZSA piedalās Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes sēdē