Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”

25/03/2021

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2021. gada 25. marta sēdes lēmumu, izsludina projektu konkursu aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana” dabisko zālāju (ES nozīmes aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitāšu īstenošanai.

 

Projekta ietvaros atbalstāmas dabisko zālāju (ES nozīmes aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitātes ar kopējo minimālo atjaunojamo platību viena projekta ietvaros vismaz 10 ha: (ĪADT – dabas parki: “Abavas senleja”, “Aiviekstes paliene”, “Dvietes paliene”, “Daugavas ieleja”, “Engures ezers”, “Kuja”, “Ogres ieleja”, “Pape”, “Piejūra”, “Salacas ieleja”, “Sauka”, “Silene”, “Svētes paliene”, dabas liegumi: “Ances purvi un meži”, “Ābeļi”, “Blažģa ezers”, “Burtnieka ezera pļavas”, “Dubnas paliene”, “Eglone”, “Sventājas upes ieleja”, “Diļļu pļavas”, “Burgas pļavas”, “Durbes ezera pļavas”, “Gudenieki”, “Lielupes grīvas pļavas”, “Lielupes palienes pļavas”, “Lubāna mitrājs”, “Mugurves pļavas”, “Randu pļavas”, “Rūjas paliene”, “Sātiņu dīķi”, “Sitas un Pededzes paliene”, “Svētes ieleja”, “Ventas ieleja”, “Ventas un Šķerveļa ieleja”, “Vidusburtnieks”, “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, aizsargājamo ainavu apvidus: “Augšdaugava”, “Augšzeme”, “Kaučers”, “Veclaicene”, “Vestiena”, “Ziemeļgauja”, nacionālie parki: “Gaujas nacionālais parks”, “Ķemeru nacionālais parks”, “Rāznas nacionālais parks”, “Slīteres nacionālais parks”).

 

Projektam pieteiktajām atjaunojamajām platībām jāatbilst vienai no sekojošām pazīmēm:

a) platība ir vērtējama kā esošs bioloģiski vērtīgs zālājs, kas ir zemā kvalitātē un kam nepieciešami kvalitāti uzlabojoši pasākumi;

b) platība ir vērtējam kā potenciāli bioloģiski vērtīgs zālājs.

 

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 200 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms nepārsniedzot kopējas tiešās attiecināmās izmaksas – 1500 EUR/ha.

 

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kuras valdījumā vai turējumā esošā īpašumā tiek īstenotas projekta aktivitātes, kurā netiek veikta un netiek plānota saimnieciskā darbība, tiks īstenotas projekta aktivitātes.

 

Projekta īstenotājam projekta īstenošanai jānodrošina pašu ieguldījums ne mazāk kā 15 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 30.aprīlim.

 

Projektu konkursa nolikums un to pielikumi elektroniski ir pieejami www.vraa.gov.lv sadaļā “LVAF projektu konkursi” – https://www.vraa.gov.lv/lv/projektu-konkursu-nolikumi

 

KONKURSA NOLIKUMS