Valsts darba inspekcija gatavojas kontrolēm

03/07/2014

Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) informē, ka ir uzsāktas tematiskās pārbaudes lauksaimniecības nozares uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu.

.

Lauksaimniecība kā viena no senākajām un stabilākajām ekonomikas nozarēm ir viena no valsts ekonomikas ilgtermiņa balstiem. Tāpēc svarīgi, lai nozarē strādājošiem būtu droši un veselībai un dzīvībai nekaitīgi darba apstākļi. Būtiski, lai lauksaimniecības nozarē strādātu apmācīti un zinoši nodarbinātie, kas spētu vairot darba ražīgumu, dodot ieguldījumu uzņēmuma un visas valsts attīstībā.

.

Pēc Darba inspekcijas informācijas pērn lauksaimniecības nozarē ir 3 reizes pieaudzis letālo nelaimes gadījumu skaits un par 66% pieaudzis smago nelaimes gadījumu skaits. Kā biežākais nelaimes gadījumu cēlonis jāmin nepietiekoša uzmanība, neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība, darba drošības noteikumu vai instrukciju neievērošana, neatbilstoša darba aprīkojuma lietošana, kā arī elektrodrošības noteikumu neievērošana, tā gūstot elektrotraumas. Tāpēc apmeklējot uzņēmumus, inspektori pārbaudīs, vai darba vide ir droša, ir veikts darba vides risku novērtējums, vai darbinieki ir apmācīti par drošām darba metodēm, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības darba vietās, strādājot ar darba aprīkojumu, u.c. būtiskas darba aizsardzības prasības.

.

Uzsākoties aktīvākai lauksaimniecības darbu sezonai, Darba inspekcija aicina darba devējus pārliecināties, vai Jūsu uzņēmumā nodarbinātajiem šogad ir veikta ikgadējā apmācība, viņi ir informēti par pastāvošajiem riska faktoriem darba vietās, strādā ar pārbaudītu un drošu aprīkojumu un ir veikuši obligātās veselības pārbaudes. Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu ir katra darba devēja pienākums. Aicinām Jūs pašus pārliecināties par darba drošības prasību nodrošināšanu, un novērst trūkumus, negaidot Darba inspekcijas vizīti, lai pārbaudes ritētu pēc iespējas raitāk un Darba inspekcijai nebūtu jāpiemēro nekādas soda sankcijas.

.

Vēlot Jums veiksmīgu un drošu uzņēmuma darbību,

Valsts darba inspekcijas direktors R.Lūsis