ZSA tiekas ar VARAM ministru Juri pūci

07/10/2020

7.oktobrī biedrības „Zemnieku saeima” (ZSA) vadība tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministru Juri Pūci, lai pārrunātu VARAM kompetencē esošos problēmjautājumus, ar kuriem lauksaimnieki sastopas ikdienas darbā, un to iespējamos risinājumus.

 

Biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Tikšanās laikā pārrunājām stratēģijas “No lauka līdz galdam” un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķu un prasību ietekmi uz Latvijas lauksaimniekiem un tautsaimniecību. Pārrunājām, kāds būs turpmākais darbs pie šīm stratēģijām, kā arī kādai jābūt Latvijas pozīcijai. Stratēģijas mērķi ir saprotami, tomēr tie ir pretrunīgi, tāpēc uzskatām, ka šo mērķu ieviešana var tikt veikta tikai pēc ietekmes novērtējuma uz Latvijas ekonomiku, vidi, sociālo sfēru un pārtikas nodrošinājumu. Ir skaidrs, ka priekšā būs grūta cīņa un ZSA no savas puses ir gatavi iesaistīties Latvijas pozīcijas izstrādē, lai aizstāvētu Latvijas lauksaimnieku intereses. Tikšanās laikā arī pārrunājām jautājumus par migrējošo gājputnu nodarītajiem postījumiem sējumu platībās un kompensācijām. Pēc aktīvas Zemnieku saeimas iesaistes, septembrī ir izmaksātas kompensācijas par 2019. gada un daļēji par 2020. gada nodarītajiem gājputnu postījumiem, tomēr pagaidām iztrūkst finansējums, lai segtu visas saistības. Ministrs solīja, ka tiks meklēti risinājumi, lai tuvākajā laikā izmaksātu visas lauksaimniekiem aprēķinātās kompensācijas par gājputnu postījumiem.”

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce: “Mums jābūt gataviem, ka klimata akcents arī lauksaimniecības politikas veidošanā, īstenošanā un uzraudzībā Eiropas Savienībā turpmāk būs nozīmīgs. No vienas puses lauksaimniecības sektors ir viens no lielākajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) radītājiem, no otras puses – klimata pārmaiņu radītie riski (plūdi, ekstremāli laikapstākļi u.c.) arī tieši ietekmē lauksaimniecības produkcijas apmērus. Eiropas Savienības un tostarp arī Latvijas lauksaimniekiem būs jāpiemērojas izaicinājumiem, ko rada klimata pārmaiņas. Esmu aicinājis Zemnieku saeimu, kā vērtīgu sarunu partneri, aktīvi iesaistīties un sniegt savus priekšlikumus, kā veiksmīgāk īstenot SEG emisiju samazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus, akcentējot inovāciju un digitalizācijas aspektus.”

 

Diskusijā no Zemnieku saeimas puses piedalījās Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre un valdes loceklis Mārtiņš Trons.