Jelgavas novada pašvaldība iesaistās inovatīvā meliorācijas projektā

Jelgavas novada pašvaldība, iesaistoties Vislatvijas līmenī unikālā projektā, veic Jelgavas novada Glūda pagasta Viesturciema Sodītes grāvja atjaunošanas būvdarbus. Projektā paredzēts atjaunot Sodītes grāvi par divpakāpju meliorācijas grāvi visā tā garumā, kā arī uzstādīt ūdens caurplūduma un ķīmiskā sastāva mērīšanas akas, lai veiktu monitoringu par ieviesto videi draudzīgo meliorācijas būvju pozitīvo ietekmi uz ūdens pašattīrīšanās procesu.

Jāteic, ka Jelgavas novads atrodas nitrātu jutīgās teritorijās. Tās ir vietas, kur intensīvi notiek lauksaimnieciskā darbība, kā rezultātā pastāv augsts risks ūdenstilpju un teču aizaugšanai. Dabiskas izcelsmes ūdeņi, ietekot arī jūrā, kļūst eitrofiski – ūdens bagātinās ar slāpekļa savienojumiem, kas izraisa aļģu un augstāko augu formu paātrinātu augšanu, tā radot ūdens organismiem nelabvēlīgu vidi, un  tie iet bojā. Tas nozīmē, ka dabā pietiekamā daudzumā vairs nenotiek ūdens pašattīrīšanās.

Būvprojektu izstrādi veic IK “Firma Meliors”, bet būvdarbus izpilda SIA “Bauskas meliorācija”

Ingas_1

1. attēls. Projektētās mitrzemes plāns Sodītes grāvja lejtecē

Ingas_2

2. attēls. Projektētais grāvja šķērsgriezums

Projektam dots saīsināts nosaukums NUTRINFLOW, bet pilnā versijā – “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā”. Projekta aktivitātes aizsāktas 2015. gada septembrī  un tiks īstenotas līdz 2019. gada februārim Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014. – 2020. gadam.

Ingas_3

3. attēls. Grāvja posms ar dēļu stiprinājumiem

Ingas_4

4. attēls. Mitrzemes veidošana pārveidojot degradētu zemo teritoriju

nutrinflow_interreg_ERAF.


Saistīti raksti