Vides un klimata, ekoshēmas, agrovides, meža kopšanas un Natura tematiskā darba grupa