Vides un klimata tematiskā darba grupa


Sākums plkst.10:00 Zemkopības ministrijā.

ZM_vide un klimats