Aicinām nekavējoties rakstīt iesniegumus par migrējošo zosu atbaidīšanu

28/02/2021

Ņemot vērā, to ka pagājušajā gadā tikai 140 saimniecības saņēma atļaujas veikt migrējošo zosu letālo atbaidīšanu, tad aicinām ZSA biedrus izvērtēt situāciju un nekavējoties rakstīt iesniegumus Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) par iespējām saņemt atļaujas migrējošo zosu atbadīšanai no sējumiem. Šogad atļaujas varētu tikt piešķirtas maksimums 180 saimniecībām. Iesniegumus var rakstīt arī tajos gadījumos, kad jums ir aizdomas, ka zosis varētu būt kādā no jūsu konkrētajiem ziemāju vai arī gaidāmajiem vasarāju laukiem.

 

_

_

   Lai atbaidītu izsalkušos migrējošo putnu barus no kultūraugu sējumiem un mazinātu to nodarītos zaudējumus, lauksaimnieki izņēmuma kārtā arī šajā pavasarī Dabas aizsardzības pārvaldē varēs pieteikties atļaujām zosu letālajai atbaidīšanai jeb limitētai ieguvei. Neskatoties uz notikušajām ZSA diskusijām ar DAP pārstāvjiem par sistēmas maiņu un zosu izmatošanas limitu noteikšanu tāpat kā lūšiem un vilkiem, tāpat kā pagājušajā gadā kopumā šādā veidā iegūstamo zosu skaits noteikts līdz 1000 indivīdiem, taču šogad ar letālās atbaidīšanas metodi drīkstēs iegūt divu sugu putnus – sējas zosi Anser fabalis un baltpieres zosi Anser albifrons. Putnu sugas un skaits noteikts, konsultējoties ar zinātniekiem Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā un ņemot vērā pašmāju un kaimiņvalstu pieredzi iepriekšējos gados.

 

   Diemžēl DAP nav piekritis ZSA piedāvājuma, atļaut atbaidīt zosis arī ar svina munīciju, jo tikai 30% no esošajiem gludstobra ieročiem ir pieļaujama bezsvina munīcijas izmantošana, tāpat netika ņemti vērā daudzi citi mūsu priekšlikumi, lai vienkāršotu migrējošo zosu atbaidīšanu.

 

   Šis ir otrais gads, kad Pārvalde izsniegs atļaujas zosu letālajai atbaidīšanai, lai mazinātu zaudējumus augkopībā. Pēc iepriekšējās sezonas Pārvalde aicināja sniegt viedokli visiem atļauju saņēmējiem  un saņemtie ieteikumi iespēju robežās ņemti vērā, izstrādājot kārtību šim gadam. Pirms kārtības noteikšanas notika gan konsultācijas ar citām valsts institūcijām un zinātniekiem, gan arī ZSA un mednieku organizācijām.

 

   Letālās atbaidīšanas mērķis ir samazināt migrējošo zosu radītos zaudējumus pavasarī un atļaujas tam varēs saņemt lauksaimnieki, kas audzē riskam visvairāk pakļautās kultūras, piemēram, ziemas kviešus, ziemas miežus, ziemas un vasaras rapsi, lauka pupas, zirņus, vasaras kviešus, auzas, kukurūzu un citus aramzemē sētos kultūraugus.

 

   Zosu ieguve ar medību ieročiem ir atļauta tikai, ja saņemta Pārvaldes atļauja, un atbaidīšanas laikā jāievēro gan atļaujas nosacījumi, gan medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Saņemot šādas izņēmuma kārtā izsniegtas atļaujas, būs aizliegts lietot un uz lauka līdzi ņemt svinu saturošu munīciju, zosu ieguve būs atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, kad putni ir nolaidušies lauksaimniecības zemēs. Ja zosis paceļas spārnos, to ieguve un atbaidīšana jāpārtrauc.

 

   Jāņem vērā, ka zosu letālo atbaidīšanu nav atļauts pielietot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kuras ir veidotas putnu aizsardzībai, un limitētā zosu ieguve tiks atļauta tikai stingri noteiktās platībās līdz 15. maijam.

 

   Gan Sugu un biotopu aizsardzības likums, gan Medību likums, ar kuriem tiek ieviesta Eiropas Padomes direktīva par savvaļas putnu aizsardzību, aizliedz migrējošo putnu medības pavasarī medību tradicionālā izpratnē.  Tomēr, ja nav pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo sugu populācijām, ir paredzēti izņēmumi attiecībā uz putnu ieguvi un traucēšanu noteiktos gadījumos – piemēram, augkopībai nodarīto zaudējumu mazināšanas nolūkā.

 

   Pēc speciālistu domām migrējošo putnu barošanās sējumos manāmi pieaugusi, jo lauksaimniecības zemju lietošanas veidam mainoties, tai skaitā pārveidojot zālājus par aramzemēm un veidojot lielākas vienlaidus lauku platības, putni labprāt izvēlas barošanos kultūraugos, kas veicina zosu skaita pieaugumu. Pagājušā gadsimta vidū zosu skaits Eiropā bija samazinājies līdz minimumam pārmedīšanas un dabisko biotopu izzušanas dēļ, un, pateicoties ieviestajiem stingrajiem aizsardzības pasākumiem, galvenokārt pavasara medību aizliegumam, vairāku zosu sugu populācijas šobrīd atjaunojas.

 

   Pārvalde norāda, ka zosu letālā atbaidīšana nav vienīgā metode, lai atturētu putnus no barošanās sējumos. Lauksaimnieki var izmantot rīkus, kas rada medību ieroču lietošanai līdzīgu skaņu, ciktāl šādu rīku lietošana nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām. LASĪT VAIRĀK!

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Mārtiņu tronu, zvanot pa tālruni 29805456 vai rakstot uz e-pastu martins.trons@zemniekusaeima.lv