Aktuāla informācija par brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem, kazām un aitām

24/10/2014

Jaunajā tiešmaksājumu sistēmā no 2015. gada plānots ieviest četrus saistītā atbalsta veidus lauksaimniecības dzīvniekiem – par slaucamām govīm, slaucamām kazām, nobarojamiem liellopiem un nokautām aitām.

Zemkopības ministrija vērš lauksaimnieku uzmanību uz nosacījumu, ka visus šos atbalsta veidus lauksaimnieki varēs saņemt tikai par tiem dzīvniekiem, kuriem būs veiktas identifikācijas un reģistrācijas prasības. Proti, dzīvniekiem ir jābūt apzīmētiem ar krotālijām, un to nozaudēšanas gadījumā vai ja apzīmējums ir kļuvis nesalasāms, septiņu dienu laikā jāveic krotāliju pasūtījums Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Pēc dzīvnieku piedzimšanas vai, dzīvniekus ievedot saimniecībā no trešās valsts, tie jāapzīmē 20 dienu laikā (aitas – 30 dienu laikā). Savukārt dzīvnieku pārvietošanas gadījumā lauksaimniekiem septiņu dienu laikā ir jāiesniedz pārvietošanas deklarācija LDC.

Saistītais atbalsts par slaucamām govīm paredzēts saimniecībām, kas veic pārraudzību ganāmpulkā un tās (periodā no 1. oktobra līdz 30. septembrim) ir realizējušas pienu vismaz 25 tonnu apjomā, piešķirot atbalstu par govi, kuras izslaukums attiecīgajā pārraudzības periodā ir bijis vismaz 5500 kg vai bioloģiski turētai govij vismaz 4500 kg.

Saistītais atbalsts par slaucamām kazām paredzēts saimniecībām, kurām uz kārtējā gada 15. maiju būs vismaz piecas slaucamas kazas un, piešķirot par slaucamu kazu, ja tā ir piena šķirne vai krustojumā ar piena šķirni iegūta, vai ir kombinētas izmantošanas šķirne, un ja saimniecībā atradusies vismaz sešus mēnešus pēc kārtas.

Par nobarojamiem liellopiem saimniecībām paredzēts saistītais atbalsts, ja tie būs gaļas šķirnes vai krustojumos ar gaļas šķirni iegūtas teles, vai jebkurš bullis un vērsis, kuri sasnieguši vismaz 16 mēnešu vecumu attiecīgajā saimniecībā un tajā ir turēti vismaz sešus mēnešus.

Saistīto atbalstu par aitām varēs saņemt lauksaimnieki, ja viņu ganāmpulkā uz kārtējā gada 15. maiju būs vismaz 10 aitu mātes, un to piešķirs par nokautu vai ārpus Latvijas izvestu aitu, ja tā ir bijusi gaļas šķirnes vai krustojumā ar gaļas šķirni iegūta, pirms kaušanas bijusi vecāka par trim mēnešiem un jaunāka par 12 mēnešiem, un saimniecībā turēta vismaz trīs mēnešus.

Lauksaimniekam jānodrošina visu to dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas prasību izpilde visā kalendārā gada laikā, par kuriem iesniegts iesniegums atbalsta saņemšanai, vai pārraudzības perioda laikā no iepriekšējā gada 30. septembra līdz kārtējā gada 1. oktobrim attiecībā uz slaucamām govīm. Par dzīvniekiem, par kuriem tiks konstatēti identificēšanas un reģistrēšanas noteikumu pārkāpumi, atbalstus nepiešķirs.

.

Minētās atbalsta shēmas tiks ieviestas pēc EK atzinuma saņemšanas.