Aktuālā informācija par ekoloģiski jutīgajiem ilggadīgajiem zālājiem

15/03/2018

Ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji (EJIZ) ir zālāji, kas ir atzīti par ES nozīmes zālāju biotopiem un putnu dzīvotnēm, jo tajos sastopami reti augi un mēdz ligzdot vairāku aizsargājamo sugu putnu. EJIZ vienlaikus ir arī bioloģiski vērtīgs zālājs lauksaimniecības zemē.

Platībmaksājumu administrēšanas nolūkā informācija par aizsargājamo EJIZ platībām tiek iekļauta Lauku atbalsta dienesta (LAD) lauku reģistra informācijas sistēmā (https://karte.lad.gov.lv/). Šī informācija tiek iegūta un katru gadu tiek atjaunināta, pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) datiem.

EJIZ platību, kas LAD lauku reģistra informācijas sistēmā ir fiksēta 2017. gada 31. decembrī, tās īpašniekam  vai apsaimniekotājam ir pienākums saglabāt šajā un turpmākajos gads, un to ir aizliegts apart vai pārveidot par zemi ar citu lietojuma veidu.

Arī uz jaunajām EJIZ platībām, kuras LAD lauku reģistra informācijas sistēmā ir fiksētas līdz 2018. gada 1. februārim, attiecas pienākums tās saglabāt un aizliegums apart vai pārveidot par zemi ar citu lietojuma veidu, ja attiecīgo platību līdz šī gada 1. februārim joprojām aizņem zālājs, tā 2017. gada rudenī nav aparta vai nav mainīts tās lietošanas veids.

Ja lauksaimnieks EJIZ platību, kas LAD lauku reģistra informācijas sistēmā pirmo reizi fiksēta līdz šī gada 1. februārim, ir aparis 2017. gada rudenī vai pārveidojis par zemi ar citu lietojuma veidu, lauksaimniekam ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. martam par to jāinformē DAP. DAP, ņemot vērā lauksaimnieka sniegto informāciju, precizēs konkrētā lauka EJIZ statusu un robežas, ja nepieciešams, veicot pārbaudi dabā.

Savukārt, ja lauksaimnieks līdz 30. martam nebūs paziņojis DAP par aparto vai pārveidoto lauku, attiecīgajam laukam tiks saglabāts EJIZ statuss un šo platību turpmāk būs aizliegts apart un pārveidot par zemi citām vajadzībām.

DAP jau ir rakstiski informējusi tos zemes īpašniekus un apsaimniekotājus, kuru īpašumā 2017. gadā tika apsekoti zālāji un konstatēts EJIZ. Vairāk informācijas pieejams šeit: http://www.skaitamdabu.gov.lv/public/lat/jautajumi_un_atbildes/.

Ja lauksaimnieks būs pieteicies platību maksājumu saņemšanai un izpildījis nosacījumus,  par EJIZ platību lauksaimnieks saņems vienoto platības maksājumu un zaļināšanas maksājumu. Savukārt par EJIZ, kas vienlaikus var būt arī bioloģiski vērtīgs zālājs un būs pieteikts LAP atbalstam par bioloģiski vērtīgu zālāju, 2018. gadā saņems šādus maksājumus: par 1. klases ražības zālāju vai putnu dzīvotni – 83 eiro, par 2. klases ražības zālāju – 155 eiro, par 3. klases ražības zālāju – 206 eiro, par 4. klases ražības zālāju – 330 eiro.

Avots: Zemkopības ministrija

Attēlā – LAD lauku reģistra informācijas sistēmā fiksēto ekoloģiski jutīgo ilggadīgo zālāju attēlojums
bvz