Gaidāmas izmaiņas atbrīvojuma piemērošanā ekoloģiski nozīmīgu platību izveidei no 2021. gada

10/09/2020

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tiešo maksājumu zaļināšanas maksājuma viena no prasībām paredz ekoloģiski nozīmīgu platību izveidi. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgu platību izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību atzītas laukmales, koku un krūmu puduri, zeme ar dižkokiem, dižakmeņiem un alejām, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, maisījumā sēta starpkultūra vai zālāju pasējs.

 

ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem vairāk nekā 50% no sauszemes, regula atļauj piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides saimniecībām, kuras atrodas noteiktos apgabalos. Attiecīgajiem apgabaliem jāatbilst trim kritērijiem: tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas ierobežojumiem, no to zemes platības vairāk nekā 50% jābūt mežam un meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības zemi jābūt lielākai par 3:1.

 

Latvija ir viena no četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides tiek piemērots no 2015. gada un apgabali ir noteikti pagastu līmenī. Pašlaik atbrīvojums ir piemērots saimniecībām, kuras atrodas 87 pagastos. Šo pagastu saraksts ir iekļauts Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 11. pielikumā.

 

ES regulējums paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tāpēc, lai turpinātu piemērot šo atbrīvojumu 2021. gadā, ir veikti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību Latvijā.

 

Atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada tiks piemērots saimniecībām, kuras atrodas 85 pagastos, tostarp Jaunjelgavas pagastā, kurā patlaban atbrīvojums netiek piemērots. Savukārt, trīs pagastos – Bērzaunes, Drabešu un Kalna pagastā – atbrīvojums vairs netiks piemērots, jo tajos samazinājies meža īpatsvars vai palielinājusies lauksaimniecības zemes platība, kā rezultātā netiek izpildīts meža zemes un lauksaimniecības zemes attiecības 3:1 kritērijs.

 

Jaunais pagastu saraksts tiks apstiprināts, veicot grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”.

 

Pagasti, kuru saimniecībām varēs piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada

1. Ainažu pagasts 30. Launkalnes pagasts 59. Stradu pagasts
2. Aiviekstes pagasts 31. Lazdonas pagasts 60. Sunākstes pagasts
3. Allažu pagasts 32. Lejasciema pagasts 61. Susāju pagasts
4. Alsviķu pagasts 33. Liepnas pagasts 62. Tārgales pagasts
5. Amatas pagasts 34. Mazzalves pagasts 63. Tomes pagasts
6. Ances pagasts 35. Mākoņkalna pagasts 64. Ugāles pagasts
7. Birzgales pagasts 36. Mālupes pagasts 65. Usmas pagasts
8. Daudzeses pagasts 37. Mārkalnes pagasts 66. Valgundes pagasts
9. Dundagas pagasts 38. Nītaures pagasts 67. Valkas pagasts
10. Dunikas pagasts 39. Pasienes pagasts 68. Valles pagasts
11. Dzērbenes pagasts 40. Piltenes pagasts 69. Veclaicenes pagasts
12. Engures pagasts 41. Plāņu pagasts 70. Viesītes pagasts
13. Ēdoles pagasts 42. Popes pagasts 71. Vijciema pagasts
14. Goliševas pagasts 43. Puzes pagasts 72. Virešu pagasts
15. Inčukalna pagasts 44. Ramatas pagasts 73. Zalves pagasts
16. Indrānu pagasts 45. Rankas pagasts 74. Zaubes pagasts
17. Istras pagasts 46. Rendas pagasts 75. Zentenes pagasts
18. Īvandes pagasts 47. Rugāju pagasts 76. Ziemera pagasts
19. Jaunalūksnes pagasts 48. Rumbas pagasts 77. Zlēku pagasts
20. Jaunannas pagasts 49. Rundēnu pagasts 78. Zvārdes pagasts
21. Jaunjelgavas pagasts 50. Sakas pagasts 79. Zvārtavas pagasts
22. Jumurdas pagasts 51. Salacgrīvas pagasts 80. Žīguru pagasts
23. Jūrkalnes pagasts 52. Saulkrastu pagasts 81. Carnikavas pagasts*
24. Kaives pagasts 53. Sērenes pagasts 82. Mērsraga pagasts*
25. Kaplavas pagasts 54. Skaņkalnes pagasts 83. Rojas pagasts*
26. Klintaines pagasts 55. Skrundas pagasts 84. Ropažu pagasts*
27. Kolkas pagasts 56. Skujenes pagasts 85. Sējas pagasts*
28. Ķūļciema pagasts 57. Smārdes pagasts
29. Lauderu pagasts 58. Staiceles pagasts

* – līdz ar administratīvi teritoriālo reformu, atsaucoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas spēkā stājies 2020. gada 23  jūnijā, šie novadi kļūst par pagastiem.

 

Pagasti, kuru saimniecībām tiks atcelts atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada

1. Bērzaunes pagasts
2. Drabešu pagasts
3. Kalna pagasts

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv