Lai pretendētu uz Platību maksājumiem, platībai jābūt pretendenta īpašumā vai lietošanā

12/05/2014

Ikviens lauksaimnieks var pretendēt uz platību maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību tikai tad, ja tā ir lauksaimnieka īpašumā vai lietošanā kārtējā gada 15.jūnijā.

Ja šī zeme nav lauksaimnieka īpašums, ko apliecina ieraksts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā, tad saimniecībā ir jāglabā rakstiski apliecinājumi par tiesībām  apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ un tie būs jāuzrāda pēc LAD pieprasījuma.

.

Rakstisks apliecinājums var būt:

-nomas līgums;

-pirkuma līgums;

-patapinājuma līgums;

-dāvinājuma līgums;

-mantojumu apliecinošs dokuments;

-pagasta lēmums u.c.

.

Ir iespējami arī izņēmuma apliecinājumi attiecībā uz Platību maksājuma iesniegumā deklarētajām prasībām:

-vienpersonisks zemes īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja rakstisks apliecinājums;

-ārkārtas gadījumā, ja pretendentam ar zemes īpašnieku vai tā pilnvaroto pārstāvi pastāv vienošanās par atļauju apsaimniekot konkrēto zemes gabalu, bet šo vienošanos nav iespējams noformēt rakstiski, ir pieļaujams vienpersonisks rakstisks pretendenta apliecinājums.

.

Ir ļoti svarīgi izņēmuma apliecinājumos par tiesībām apsaimniekot LIZ norādīt attiecīgā lauka numuru un platību (ha), kas deklarēta atbalstam iesniegumā, konkrētā lauku bloka vai kadastra numuru un īpašnieku, adresi un kontaktinformāciju. LAD sazināsies ar attiecīgo zemes īpašnieku, lai pārliecinātos par konkrētā lauksaimnieka tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ platību. Ja zemes īpašnieks neapstiprinās, ka ar lauksaimnieku pastāv vienošanās par LIZ platības apsaimniekošanu, par konkrēto lauku kārtējā gadā atbalsts netiks piešķirts un šī attiecīgā platība tiks ņemta vērā, nosakot atbalsta apjoma samazinājumus par platības pārdeklarāciju.

.

Avots: LAD