Latvijas Zemes fonda pirmo trīs darba gadu rezultāti

16/08/2018

INFOGRAFIKA

Pirms trim gadiem, 2015. gada 1. jūlijā, darbību sāka Latvijas Zemes fonds (ZF), kas tika izveidots, lai valstiskā līmenī veicinātu lauksaimniecības zemes resursu aizsardzību un pieejamību, racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību saglabāšanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām mūsdienās un nākamajām paaudzēm.

“Latvijas Zemes fonds un lauksaimnieku lielu popularitāti iemantojusī zemes iegādes kreditēšanas programma ir divi ļoti efektīvi atbalsta pasākumi, kas papildus stimulē uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos un pozitīvi ietekmē sociālekonomisko situāciju laukos,” gandarīts ir zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Šī mērķa sasniegšanai ZF stratēģijā ir paredzēts  līdz 2019. gada beigām uzkrāt LIZ aptuveni 6000 ha apmērā, to iznomājot lauksaimnieciskās darbības veicējiem, tai skaitā 1000 ha ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām īpašumu pārdevējiem. ZF pārvaldītāja – Attīstības un finanšu institūcijas “Altum” – sniegtā informācija liecina, ka pie pašreizējās darījumu aktivitātes  šis mērķis varētu tikt sasniegts jau līdz 2018. gada beigām. Pēc esošo mērķu sasniegšanas tiks izvirzīti jauni, lai sekmētu LIZ atgriešanu lauksaimniecībā un iesaistīšanu lauksaimnieciskajā ražošanā.

Galvenokārt visi ZF īpašumi tiek iznomāti Latvijas lauksaimniekiem. ZF darījumu aktivitāte ir tipiska Latvijai – lielāka aktivitāte vērojama Zemgalē un mazāka Latgalē.

“Kopš 2017. gada oktobra esam mainījuši nosacījumus un jau deviņus mēnešus Latvijas Zemes fonds piedāvā lauksaimniekiem iespēju pārdot fondam lauksaimniecības zemi ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām pārdevējam jeb tā saucamo reversās nomas pakalpojumu. Reversā noma dod iespēju lauksaimniekiem stabilizēt ražošanu un sakārtot naudas plūsmu īstermiņā. Sevišķi tas ir izjūtams šogad pēc dabas kataklizmām. Tā ir unikāla iespēja sakārtot uzņēmumu, nemainot īpašnieku struktūru un neuzņemoties papildus finanšu saistības,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Pieprasījums pēc reversās nomas pakalpojuma ir lielāks, nekā sākotnēji tika plānots.  Reversās nomas darījumu ietvaros ZF jau ir iegādājies 58 nekustamos īpašumus 1078 ha platībā par kopējo summu 3,6 miljoni eiro.

Trīs gadu darbības laikā ZF kopumā ir izskatījis 1688 pieteikumus un iegādājies, ieskaitot reversās nomas darījumu rezultātā iegūtos īpašumus, 338 nekustamos īpašumus 5853 ha platībā par kopējo summu 16,03 miljoni eiro, iznomājis 332 īpašumus 5768 ha platībā, bet lauksaimnieciskajā ražošanā atgriezis 224 ha.

Avots: Zemkopības ministrija