Lauksaimniekiem aktuālās 95.koda nepieciešamības prasības

10/07/2023

SATIKSMES MINISTRIJAS UN VSIA “AUTOTRANSPORTA DIREKCIJA” INFORMĀCIJA PAR 95.KODA NEPIECIEŠAMĪBAS PRASĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ LAUKSAIMNIECĪBAS PAŠPĀRVADĀJUMIEM

 

Ir trīs galvenās autopārvadājumu kategorijas: 1) komercpārvadājumi; 2) pašpārvadājumi; 3) nekomerciāli pārvadājumi.

 

Prasības un atbrīvojumi, kas saistīti ar kravas pārvadājumus veicošo autovadītāju profesionālo kompetenci, ir uzskaitīti Autopārvadājuma likuma 6.1 pantā. Minētā likuma 6.1 panta otrajā daļā minēts, kādos gadījumos prasība par 95.koda nepieciešamību netiek piemērota. Viens no izņēmuma gadījumiem ir, ka 95.kods nav nepieciešams autovadītājiem, kas vada transportlīdzekļus, ar kuriem  veic nekomerciālus kravu pārvadājumus.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1054 (2020. gada 15. jūlijs), definē jēdzienu “nekomerciāls pārvadājums”.

 

“Nekomerciāli pārvadājumi” nozīmē jebkurus autopārvadājumus, kas nav komercpārvadājumi vai pašpārvadājumi un par kuriem netiek saņemta tieša vai netieša samaksa, un kas tieši vai netieši nerada ieņēmumus transportlīdzekļa vadītājam vai citiem, un kuriem nav saiknes ar profesionālu vai komerciālu darbību.” Nekomerciāli pārvadājumi ir, piemēram, kravas pārvadājumi labdarības mērķiem, kas nav saistīti ar maksājumiem par transporta pakalpojumiem, kā arī savas mantas pārvadāšana vienīgi privātai lietošanai.

 

Pašpārvadājumi neietilpst nekomerciālu pārvadājumu kategorijā, jo pašpārvadājumos ir saikne ar saimniecisku darbību.  Veicot pašpārvadājumu, transportlīdzekļa vadītājam ir nepieciešama profesionāla vadītāja kategorija (95.kods).

 

2020. gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Autopārvadājumu likumā, kas saistīti ar kravas pārvadājumus veicošo autovadītāju profesionālo kompetenci, pārņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/645(2018. gada 18. aprīlis). Grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu transportlīdzekļu vadītājiem, sabalansējot to ar nepieciešamību rūpēties par ceļu satiksmes drošību. Direktīva paredz daļēju harmonizāciju ar darba laika uzskaites regulējumuEiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 561/2006).

 

Autopārvadājumā likuma 6.1 panta otrās daļas 7., 8. un 9.punktā minētie nosacījumi, kad  95.kods nav nepieciešams, var tikt attiecināti arī uz lauksaimniecībā nodarbinātajiem gadījumos:

→ja ar transportlīdzekli pārvadā materiālus, iekārtas vai tehniku, ko vadītāji izmanto sava darba ietvaros, ja transportlīdzekļu vadīšana nav vadītāja pamatdarbība;

→ja ar transportlīdzekli lauku apvidos veic kravu pārvadājumu savas uzņēmējdarbības vajadzībām, ja netiek sniegts transporta pakalpojums un pārvadājumam ir gadījuma raksturs;

→ja transportlīdzekli izmanto vai nomā bez transportlīdzekļa vadītāja lauksaimniecības, dārzniecības, mežsaimniecības, zemkopības vai zivsaimniecības uzņēmumi, lai pārvadātu ar savu komercdarbību saistītas kravas, izņemot gadījumus, kad pārvadāšana ir daļa no transportlīdzekļa vadītāja pamatdarbības vai pārsniedz 100 kilometru attālumu no tā uzņēmuma bāzes, kuram pieder transportlīdzeklis vai kurš to nomā.

 

Minētie atbrīvojumi  ir attiecināmi  uz situācijām, kad transportlīdzekļa vadīšana nav nodarbinātās personas pamatnodarbošanās, kā arī lauksaimniecības, dārzniecības, mežsaimniecības, zemkopības vai zivsaimniecības uzņēmumu gadījumā noteiktais pārvadājuma  100 km ierobežojums no uzņēmuma bāzes vietas  bez profesionālās kompetences prasības autovadītājam palīdz sabalansēt administratīvā sloga mazināšanu ar satiksmes drošības prasībām.

 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Mārtiņu Tronu: mob. 29805456.