Likums “Par akcīzes nodokli”

29/10/2015

Likums “Par akcīzes nodokli”

18.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi naftas produktiem

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā šā likuma 14.panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi piemēro dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja attiecīgie naftas produkti tiek iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un ja tos izmanto traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zem zivju dīķiem esošās zemes apstrādei, un ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas, bet attiecībā uz zivju dīķiem — ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā saimnieciskajā gadā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu) no viena pieteiktā hektāra un ir ievēroti šīs daļas 1., 3., 4. un 6.punktā minētie nosacījumi, kā arī izpildīts vismaz viens no šīs daļas 2. punktā minētajiem nosacījumiem:

1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

2) lauksaimniecības produkcijas ražotājs attiecīgi apstrādā:

a) lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir deklarēta un apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros, izņemot to lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kur audzē tādas īscirtmeta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.), kārkls (Salix spp.), baltalksnis (Alnus incana), klūdziņprosa (Panicum virgatum) vai miežubrālis (Phalaris arundinacea L.), un, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, — par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto stiebrzāļu, vai lopbarības zālaugu maisījuma platībām (turpmāk šajā pantā — zālāju platības) izmantojamo zemi;

b) meža vai purva zemi, kur kultivē dzērvenes vai mellenes un kura ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā;

c) zemi zem zivju dīķiem, kur audzē zivis ne mazāk kā 20 hektāru platībā, piemērojot audzēšanas cikla koeficientu uz katru pieteikto zemes hektāru zem zivju dīķiem, ja akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem un akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā;

3) vienā saimnieciskajā gadā (no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam) (turpmāk — saimnieciskais gads) rēķina no 60 līdz 130 litriem šīs daļas ievaddaļā minētās degvielas par katru šīs daļas 2.punktā minēto lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbalstam deklarēto un apstiprināto lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes hektāru zem zivju dīķiem, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no audzējamās kultūras:

a) augkopība — 100 litru uz vienu hektāru,

b) augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litru uz vienu hektāru,

c) zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 130 litru uz vienu hektāru zālāju platībām,

d) zālāju platības dzīvnieku barības ražošanai — 60 litru uz hektāru,

e) zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,

f) citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai, — 60 litru uz vienu hektāru;

4) šīs daļas ievaddaļā minētā degviela iegādāta attiecīgajā saimnieciskajā gadā no komersanta, kuram ir:

a) šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem,

b) šā likuma 2.panta sestās daļas 4. vai 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, —no attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes;

5) (izslēgts no 01.07.2015. ar 17.12.2014. likumu. Sk. Pārejas noteikumu 76.punktu);

6) šīs daļas ievaddaļā minētā degviela iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķinu veidiem:

a) naudas līdzekļi pārskaitīti no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē (bezskaidras naudas norēķins),

b) lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmantojis maksājuma kartes (kredītkartes, debetkartes un citas tamlīdzīgas kartes), kuras uzskata par maksāšanas līdzekli saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,

c) izdarītas skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kontā kredītiestādē, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs — fiziskā persona;

d) ja šīs daļas 4.punktā minētais komersants nodrošina, ka šīs daļas ievaddaļā minētā degviela var tikt iegādāta, izmantojot kādu no šā punkta “a”, “b” vai “c” apakšpunktā minētajiem norēķinu veidiem, lauksaimniecības produkcijas ražotājs iepriekš minēto degvielu var iegādāties arī tad, ja par tās iegādi tiek veikta priekšapmaksa vai pēcapmaksa un naudas līdzekļus šajā gadījumā no sava konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē pārskaita juridiskā persona vai saimnieciskās darbības veicējs, kurš uz līguma pamata ieguvis tiesības prasīt no attiecīgā lauksaimniecības produkcijas ražotāja degvielas pārdevējam samaksātos naudas līdzekļus.

(51) Šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu atļauts izmantot lauksaimniecības produkcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības produktu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā, ja pašpārvadājumus veic pats lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai viņa darbinieks, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā esošu kravas automobili (kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja sēdvietu, nepārsniedz divas sēdvietas).

(6) Šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu ir tiesīgs piegādāt vai realizēt komersants, kuram ir:

1) šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, — tikai šā panta piektajā daļā minētajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem vai komersantam, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 4. vai 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, — uz attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto šim mērķim deklarēto konkrēto degvielas tvertni; 2) šā likuma 2.panta sestās daļas 4.punktā minētā speciālā atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai, ja minētā degviela ir iegādāta no komersanta, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, un tā tiek piegādāta vai realizēta no speciālajā atļaujā (licencē) naftas produktu vairumtirdzniecībai norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes tikai šā panta piektajā daļā minētajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Šīs tiesības attiecas uz komersantu, kuram vismaz piecus gadus ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai un vismaz vienā šajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā naftas produktu vairumtirdzniecības vietā, kurā paredzēta šā panta piektās daļas ievaddaļā minētās degvielas realizēšana, esošās naftas produktu tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes ir attiecīgā komersanta īpašumā;

3) šā likuma 2.panta sestās daļas 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai, ja minētā degviela ir iegādāta no komersanta, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, un tā tiek piegādāta vai realizēta no speciālajā atļaujā (licencē) naftas produktu mazumtirdzniecībai norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes tikai šā panta piektajā daļā minētajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

(61) Ar nodokli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apliek iegādāto šā panta piektās daļas ievaddaļā minētās degvielas daudzumu, un nodokli šajā gadījumā samaksā attiecīgais lauksaimniecības produkcijas ražotājs, ja Lauku atbalsta dienests konstatē un informē Valsts ieņēmumu dienestu, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam attiecīgajā saimnieciskajā gadā:

1) starpība starp atbalstam deklarēto platību un atbalstam apstiprināto platību vai — attiecīgi — atbrīvojumam pieteikto meža vai purva zemes platību vai platību, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, vai zemes zem zivju dīķiem platību pārsniedz 10 procentus;

2) papuvju platība pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, par kuru ir tiesības saņemt vienoto platības maksājumu un kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;

3) atcelts lēmums, ar kuru kārtējā saimnieciskajā gadā piešķirts šā panta piektajā daļā minētais degvielas daudzums.

(62) Ministru kabinets izdod noteikumus par šā likuma 14.panta 2.2 daļā noteiktās nodokļa likmes piemērošanu šā panta piektās daļas ievaddaļā minētajai degvielai, nosakot:

1) (izslēgts no 01.07.2015. ar 17.12.2014. likumu. Sk. Pārejas noteikumu 76.punktu);

2) zivju audzēšanas cikla koeficienta piemērošanas kārtību;

3) šā panta piektajā daļā minētās degvielas piegādes un realizācijas nosacījumus;

4) kārtību, kādā šā panta piektās daļas 4.punktā minētās personas sniedz informāciju un nodrošina tās aktualizāciju Lauku atbalsta dienesta vienotajā datubāzē par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu, kurai piemēro šā likuma 14.panta 2.2 daļā noteikto nodokļa likmi, un tās daudzumiem;

5) kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests veic lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārbaudi, kā arī tādas meža vai purva zemes pārbaudi, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes pārbaudi zem zivju dīķiem;

6) fiskālo marķieri un krāsvielu, ar kuru tiek marķēta šā panta piektās daļas ievaddaļā minētā degviela, kā arī marķētās degvielas aprites nosacījumus.

(63) Ja šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu neizmanto noteiktajiem mērķiem un Lauku atbalsta dienests šajā gadījumā ir atcēlis lēmumu, ar kuru piešķirts minētās degvielas daudzums kārtējā saimnieciskajā gadā, Lauku atbalsta dienests šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu nākamajā saimnieciskajā gadā nepiešķir.

(7) (Izslēgta ar 12.06.2009. likumu)

(8) (Izslēgta ar 20.12.2004. likumu)

(9) Ar nodokli neapliek naftas produktus (degvielu), kas nodrošina tāda konkrēta komerciāla mehāniskā transportlīdzekļa darbību, kurš iebrauc Latvijas Republikas teritorijā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no šā likuma 2.panta 3.1 daļā minētajām teritorijām, no Ālandu salām vai Normandijas salām, un kas ir atbrīvoti no muitas nodokļa saskaņā ar Padomes 2009.gada 16.novembra regulu (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk — Regula Nr. 1186/2009).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.03.2004., 20.12.2004., 19.12.2006., 14.11.2008., 12.06.2009., 01.12.2009., 22.04.2010., 28.10.2010., 14.04.2011., 15.12.2011., 17.12.2014., 07.05.2015. un 18.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2015. 5.1 daļa stājas spēkā 30.10.2015. Sk. Pārejas noteikumu 76. un 77.punktu).

Pilni Ministru kabineta noteikumi Nr.194 ir atrodami ŠEIT.