Par atbrīvojumiem no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas

18/07/2014

2014.gada 1.jūlijā stājas spēkā Autoceļu lietošanas nodevas likums (turpmāk – likums), kas nosaka, ka autoceļu lietošanas nodevu maksā par likuma 1.pielikumā noteikto valsts galveno autoceļu posmu lietošanu, izņemot to šķērsošanu, tai skaitā apļveida krustojumos, ar kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem (turpmāk — transportlīdzeklis).

.

Atbrīvojumi no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas:

1) saskaņā likuma 6.panta 6.punktu ir noteikts, ka autoceļu lietošanas nodevu nemaksā par transportlīdzekļiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atbrīvoti no prasības uzstādīt darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces (informācija par atbrīvojumiem no prasības uzstādīt darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces pieejama šeit: http://www.atd.lv/lat/tahografi/?doc=554 );

.

2) Ja arī gadījumā transportlīdzeklis nav atbrīvots no prasības uzstādīt darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīci, saskaņā likuma 6.panta 7.punktu ir noteikts papildus atbrīvojums, ka autoceļu lietošanas nodevu nemaksā par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ir iekļauta Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) maksājumu saņēmēju datubāzē vai reģistrēta valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrs” kā dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, veic pašpārvadājumus.

.

Par juridiskajām personām, kas ir LAD maksājumu saņēmējas, var pārliecināties publiski pieejamā maksājumu saņēmēju datu bāzē LAD mājas lapā šeit: https://eps.lad.gov.lv/payment_recipients/index.

.

Ja juridiskā persona atrodas minētajā datubāzē, tad tā ir tiesīga saņemt atbrīvojumu par transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek veikti pašpārvadājumi. Par fiziskajām personām LAD publiskajā datubāzē informācija netiek sniegta, tādēļ LAD maksājumu saņēmēju datubāzēs (gan par juridiskām, gan par fiziskām personām) esošā informāciju tiks nodota Ceļu satiksmes drošības direkcijai (turpmāk – CSDD), un Valsts policija varēs pārliecināsies vai autoceļu lietošanas nodevas atbrīvojums par transportlīdzekli personai pienākas vai nē.

.

Vēršam uzmanību uz to, ka atbrīvojums saskaņā ar likuma 6.panta 7.punktu tiek piemērots tikai gadījumos, ja ar attiecīgo transportlīdzekli konkrētajā gadījumā tiek veikts pašpārvadājums (pierādāms ar attiecīgajiem kravu pārvadājuma dokumentiem). Par transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek veikti komercpārvadājumi, autoceļu lietošanas nodeva ir jāmaksā. Tomēr arī gadījumos, kad ar attiecīgo transportlīdzekli, uz kuru ir izsniegta komercpārvadājuma licence, tiek veikts pašpārvadājums, tad par konkrētajā dienā veicamo pašpārvadājumu var nemaksāt autoceļu lietošanas nodevu, ja vien ar attiecīgiem kravas pavaddokumentiem to varēs pierādīt Valsts policijai.

.

Saskaņā ar likuma 8.panta pirmo daļu autoceļu lietošanas nodevas samaksas kontroli veic Valsts policija, kontrolējot transportlīdzekļus uz ceļa. Ņemot vērā, ka Valsts policijai uz ceļa var arī gadīties problēmas ar informācijas iegūšanu no LAD publiskās datu bāzes vai CSDD, aicinām transportlīdzeklī nodrošināt pašpārvadājuma licenci un pašu sagatavotu izdruku no LAD datu bāzes. Ja nepieciešams, tad papildus aicinām arī nodrošināt transportlīdzeklī kravas pārvadājuma dokumentus, ar kuriem apliecināt, ka tiek veikts pašpārvadājums.

.

Uzziņai – Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 1.panta 27.punktu pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri bez maksas tiek veikti ar komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, valsts vai pašvaldību institūcijas, biedrības vai nodibinājuma (turpmāk — pašpārvadājuma veicējs) īpašumā esošiem vai iznomātiem transportlīdzekļiem, kurus vada pats pašpārvadājuma veicējs vai viņa darbinieks, lai pašpārvadājuma veicēja vajadzībām pārvadātu personas vai kravu, kura ir viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, izgatavojis, pārstrādājis vai remontējis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārvadājuma veicēja papilddarbība.