Par informatīvo ziņojumu “Par risinājumiem NĪN piemērošanā neapstrādātai LIZ”

13/07/2021

Atbilstoši Valdības rīcības plānā ZM dotajam uzdevumam Zemkopības ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu “Par risinājumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei”. Informatīvajā ziņojumā sniegta analītiska informācija par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes efektivitāti un sagatavoti priekšlikumi NĪN piemērošanas risinājumiem, lai veicinātu neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu.

 

ZM izstrādātie priekšlikumi:

  1. 1. Aicināt pašvaldības noteikt administratīvo sodu par neapstrādātām zemes vienībām, kuru platība ir mazāka par vienu hektāru.
  2. 2. Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikt atbrīvojumu no NĪN maksāšanas vismaz uz pieciem gadiem tiem lauksaimniekiem, kas atjaunojuši LIZ ražošanā vai uzsākuši tās sakārtošanu, kā arī tiem zemes īpašniekiem, kas īstenojuši zemes transformāciju vai aktualizējuši zemes lietošanas veidu.
  3. 3. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 panta otrās daļas 1. punktu un 5. panta ceturto daļu papildināt ar atsauci uz Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1408/2013  par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) un Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L190), lai pašvaldības varētu piemērot NĪN atvieglojumus un atbrīvojumus arī lauksaimniekiem un zivsaimniekiem.
  4. 4. Precizēt likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. pantu, nosakot precīzu NĪN maksāšanas pienākuma rašanās un izbeigšanās brīdi par neapstrādātu
  5. 5. Saglabāt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.7 pantā noteikto atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas par darījumiem, ar kuriem tiek atsavināta lauksaimniecības zeme, un precizēt minētā likuma Pārejas noteikumu 108. punktu, nosakot, ka likuma 11.7 panta trešās daļas 3. punktā minētos kritērijus nepiemēro vismaz līdz 2027. gada 31. decembrim.

 

Lūdzam viedokli un priekšlikumus sniegt līdz 22.jūlijam uz e-pastu: martins.trons@zemniekusaeima.lv 

 

Informatīvais ziņojums

 

MK sēdes protokollēmuma projekts