Par mēslošanas līdzekļu izkliedes nosacījumiem

10/10/2017

Ņemot vērā mūsu lūgumu un esošos nelabvēlīgos laika apstākļus mēslošanas līdzekļu izkliedei, Zemkopības ministrijā š.g. 21.septembrī tika pieņemts lēmums piemērot atkāpi no Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” noteiktajām prasībām, atļaujot izkliedēt visa veida kūtsmēslus un fermentācijas atliekas (arī uz sasalušas augsnes) līdz 2017.gada 1.decembrim, vienlaikus ņemot vērā MK noteikumu Nr.834 3.3.6.apakšpunktā noteiktās prasības mēslojuma iestrādei.

Avots: Zemkopības ministrija