Par naftas cauruļvadiem un bojājumiem meliorācijas sistēmās

14/10/2014

SIA „LatRosTrans” uzņēmuma ikdienas darbībā notiek nepārtraukta saskarsme ar lauksaimniekiem un zemes īpašniekiem, tādēļ uzņēmums vēlētos mazliet sīkāk izskaidrot savas ražošanas darbības būtību un ikdienā veicamo remonta darbu svarīgumu un nepieciešamību.

SIA „LatRosTrans” nodrošina naftas un naftas produktu tranzītu pa cauruļvadiem, kuru infrastruktūra ir izveidota vairāk nekā pirms 40 gadiem. SIA „LatRosTrans” pieder cauruļvadu tīkls, kura kopējais garums ir gandrīz 800 kilometri. Tie ir: naftas cauruļvads Lietuvas virzienā, naftas cauruļvads Ventspils virzienā un naftas produktu (dīzeļdegvielas) cauruļvads Ventspils virzienā. Jāatzīmē, ka jau labu laiku uzņēmums neveic naftas tranzītu, tāpēc naftas vads Ventspils virzienā ir iztīrīts un atrodas iekonservētā stāvoklī, lai padarītu minimālus ekoloģiskos riskus.

Tādējādi vienīgais cauruļvads, pa kuru pašlaik tiek īstenots tranzīts, ir naftas produktu vads „Polocka – Ventspils”. Cauruļvads šķērso Latvijas teritoriju no Baltkrievijas robežas līdz pat Ventspilij. Cauruļvada trasē trīspadsmit novadu un trīsdesmit septiņu pagastu teritorijās ir simtiem zemes gabalu, kuriem ir visdažādākie īpašnieki un lietotāji. 

Saprotams, ka viens no aktuālākajiem jautājumiem ir zemes darbu veikšanas nepieciešamība apstrādājamajās teritorijās. Kā jau tika minēts, cauruļvads tika izbūvēts pirms vairāk nekā 40 gadiem, līdz ar ko tā tehniskā stāvokļa uzturēšana ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem uzņēmumā. Uz zemē ieguldītu cauruļvadu iedarbojas virkne faktoru, kuri ietekmē tā tehnisko stāvokli. 

Lai savlaicīgi konstatētu potenciāli bīstamos posmus, kompānija veic diagnostiku gan kā saviem spēkiem, tā arī piesaistot apakšuzņēmējus. Saskaņā ar diagnostikas rezultātiem katru gadu tiek sastādīts remonta darbu grafiks, kuru realizē SIA „LatRosTrans” apkalpošanas un remonta dienesti sezonā no maija līdz oktobrim.

Neapšaubāmi, visu iesaistīto pušu – kā SIA „LatRosTrans”, tā arī lauksaimnieku interesēs ir izpildīt darbus laikā, kad tīrumi nav apsēti un raža ir novākta. Taču jāatzīmē, ka saskaņā ar diagnostikas rezultātiem, katru gadu ir jānovērš vairāk nekā 100 visdažādākie cauruļvada defekti. Cauruļvadā var rasties plaisas, skrambas, metināto šuvju defekti, laika gaitā neefektīva kļūst tā izolācija. Uz cauruļvadu iedarbojas arī spiediens – gan iekšējais, gan ārējais un tas viss kopumā rada defektus, kuru nenovēršana var izraisīt smagas sekas.

 Atšķiras arī pašu defektu novēršanas darbu tips. Starp tiem var būt tādi darbi, kurus remonta brigāde izpilda vienas dienas ietvaros. Nopietnāko defektu likvidācija un remonts ilgst veselu nedēļu, tā kā ir nepieciešams mobilizēt brigādi, izbraukt uz darbu izpildes vietu – dažreiz simts un vairāk kilometru, noteikt remontējamā posma atrašanās vietu, atrakt to un tikai tad var uzsākt tiešos remonta darbus, pēc kā savukārt trase ir jāsakopj. Tāds ir remonta brigāžu ikdienas darbs.

Līdz ar to var secināt, ka cauruļvada savlaicīgs remonts un uzturēšana drošā stāvoklī ir darbietilpīgs process, kurā ir iesaistīts liels skaits speciālistu un kurš ilgst daudzus mēnešus praktiski nepārtrauktā darba režīmā. Tas arī ir iemesls, kāpēc uzņēmums nevar izpildīt šāda mēroga darbus ierobežotos termiņos.  Turklāt SIA „LatRosTrans” darbinieki ikdienā tāpat vēl ir iesaistīti arī daudzos citos darbos, kuri nav saistīti ar remontu plāna izpildi – no ikdienas iekārtu apkopes līdz zāles pļaušanai, nedrīkst aizmirst arī par neplānotiem darbiem.

Lieki piezīmēt, ka defektu savlaicīga nenovēršana var izraisīt smagas sekas ar kaitējumu gan cilvēkiem, gan videi. Arī spēkā esošā likumdošana uzliek par pienākumu bīstamās iekārtas, šinī gadījumā – maģistrālā cauruļvada obligātu uzturēšanu bezavārijas stāvoklī. Tāpēc SIA „LatRosTrans” izbraukumi vasarā zemes darbu veikšanai ir neatņemama, normatīvo aktu reglamentēta cauruļvada ekspluatācijas sastāvdaļa.

Cauruļvada remonta darbi

nafta 2

nafta1

nafta3

Maģistrālo cauruļvadu izvietojuma shēma LR teritorijā

nafta