Par sadarbību valsts autoceļu izmantošanā

15/03/2022

Atsaucoties uz Latvijas valsts ceļu vadības un Zemnieku saeimas sarunu 07.03.2022.,  ir panākta principiāla vienošānās savstarpējai sadarbībai ar lauksaimniekiem trijās pozīcijās.

 

Satiksmi ierobežojošo ceļa zīmju Nr. 312. zīme “Masas ierobežojums”, kura uzstādīta saskaņā ar MK noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. punktu, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, aktīvākā (operatīvākā) darbības kontrolē, ņemot vērā lauksaimnieku sniegto aktuālo informāciju par konkrēto ierobežoto autoceļu vai to posmu stāvokli.

 

Sadarbības rīcības plāns:

– Lauksaimniekiem konstatējot, ka ierobežotā valsts autoceļa vai tā posma stāvoklis, atbilstoši klimatisko apstākļiem ir uzlabojies un pa to varētu tikt veikt saimnieciskai darbībai neatliekamie, nepieciešamie pārvadājumi, nosūta e-pastā, vai izmantojot mobilo aplikāciju WhatsApp, attiecīgai LVC reģionālai nodaļai aktuālo informāciju ar situācijas foto fiksāciju un lūgumu noņemt uzstādītos satiksmes ierobežojumus, vai saskaņot telefoniski ierobežojošo ceļa zīmju Nr. 312. zīme “Masas ierobežojums” aizklāšanu.

– LVC reģionālā nodaļa, saņemot šo informāciju, 48 h laikā izvērtē situāciju un, ja konstatē, ka būtu pieļaujama ierobežojošo ceļa zīmju Nr.312 noņemšana vai aizklāšana:

1. informē LVC Satiksmes informācijas centru, kurš LVC mājas lapas publiskajā vietnē “Satiksmes ierobežojumi” noņem informāciju par ierobežojumu,

2. dod uzdevumu autoceļu uzturētājām noņemt uzstādītās ceļa zīmes Nr.312, 3. laikā, kamēr uzturētājs vēl nav veicis šo zīmju noņemšanu, informē informāciju iesūtītāju, ka saskaņo viņam un atļauj uz transportēšanas laiku aizklāt konkrētā autoceļa posmu ierobežojošās ceļa zīmes Nr. 312. Saskaņot un atļaut uz transportēšanas laiku aizklāt konkrētā autoceļa posmu ierobežojošās ceļa zīmes Nr. 312. vienojoties var arī gadījumos, ja to atļauj klimatiski apstākļi un ceļa stāvoklis (pavasara laikā, kad ceļš ir sasalis).

– Gadījumos, ja LVC reģionālās nodaļas nesniedz operatīvu atbildi un neveic nekādas darbības noteiktajā termiņā (48 h), pārsūtu informāciju LVC Uzturēšanas uzraudzības daļai (janis.kastanovskis@lvceli.lv) vai LVC Pārvaldīšanas daļai ( aivis@lvceli.lv). Kontakti pielikumā.

 

Ūdens novades sistēmu sakārtošanā:

 

Sadarbības rīcības plāns:

– Lauksaimniekiem konstatējot konkrētā valsts autoceļā vai to posmā nepieciešamību ūdens novades sistēmas sakārtošanai, nosūta e-pastā, vai izmantojot mobilo aplikāciju WhatsApp, attiecīgai LVC reģionālai nodaļai aktuālo informāciju ar situācijas foto fiksāciju un lūgumu sniegt informāciju par iespējām un plāniem šīs ūdens novades sistēmas sakārtošanā un norādot arī savu ieinteresētību un iespējas piedalīties šajos darbos.

– LVC reģionālā nodaļa, saņemot šo informāciju:

1. izvērtē konkrēto situāciju, tam nepieciešamos resursus un iespējamos darbu izpildes termiņus.

2. dod uzdevumu autoceļu uzturētājām, sniedzot arī papildus informāciju par iesnieguma sniedzēja ieinteresētību un iespējas piedalīties šajos darbos.

3. Sniedz informāciju iesnieguma iesniedzējam par konstatēto, par plānotām darbībām un viņa iespējām ņemt dalību ūdens novades sistēmas sakārtošanas darbos.

– Gadījumos, ja LVC reģionālās nodaļas nesniedz atbildi pārsūtu informāciju LVC Uzturēšanas uzraudzības daļai ( janis.kastanovskis@lvceli.lv ) vai LVC Pārvaldīšanas daļai ( aivis@lvceli.lv)

 

Apauguma likvidēšanā:

 

Sadarbības rīcības plāns:

– Lauksaimniekiem izrādot ieinteresētību apaugumu likvidēšanas darbos, jānosūta e-pastā, vai izmantojot mobilo aplikāciju WhatsApp, attiecīgai LVC reģionālai nodaļai informāciju ar situācijas foto fiksāciju un lūgumu sniegt informāciju par iespējām piedalīties apauguma likvidēšanas darbos.

– LVC reģionālā nodaļa, saņemot šo informāciju:

1. Izvērtē konkrēto situāciju un konstatējot apaugumu (kokus un krūmus) ceļu zemes nodalījuma joslā, kas rada draudus redzamībai, satiksmes drošībai, ūdens novadei vai traucē ceļa uzturēšanas pasākumu veikšanu, ierosina apauguma likvidēšanas darbu veikšanu, atbilstoši saistošiem normatīviem aktiem un LVC noteiktai procedūrai PR/A7-5 “Apauguma likvidēšana valsts autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslā”.

2. Informē iesnieguma sniedzēju par iespēju un kārtību piedalīties minētajos izsludinātajos darbos.

– Gadījumos, ja LVC reģionālās nodaļas nesniedz atbildi pārsūtu informāciju LVC Uzturēšanas plānošanas daļai ( sanita.muižniece@lvceli.lv ) vai LVC Pārvaldīšanas daļai ( aivis@lvceli.lv).