Valsts atbalsts lauksaimniecības un pārtikas nozarei saistībā ar Covid – 19

16/04/2020

14. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība valsts atbalsta piešķiršanai, administrēšanai un uzraudzībai lauksaimniecības un pārtikas nozarē saistībā ar Covid – 19 izplatības negatīvo ietekmi”. Noteikumi paredzēti, lai sniegtu finansiālu atbalstu ražotājiem un citiem uzņēmumiem lauksaimniecības un pārtikas nozarē saistībā ar Covid-19 izplatības ietekmi uz tautsaimniecību. Atbalsts paredzēts Covid-19 ietekmē radušos finansiālo grūtību mazināšanai, atbalstot apgrozāmo līdzekļu pieejamību, daļēji sedzot ienākumu samazinājumu, gatavo preču krājumu uzglabāšanas izmaksas, apgrozījuma samazinājumu, kā arī kompensējot to iznīcināto vai ziedoto produktu vērtību, kurus ārkārtas situācijas laikā nebija iespējams izlietot ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā izglītības iestādēs. Kopējā atbalsta summa sasniedz 35 500 000 euro.

 

Piena nozare, kas ir visvairāk atkarīga no eksporta, varētu ciest vissmagāk, kā to jau pierādīja Krievijas embargo pieredze, jo lielākā daļa Latvijas piena ražotāju svaigpiena tieši vai netieši piegādā eksportējošiem piena pārstrādes uzņēmumiem, vai arī šis svaigpiens tiek tālāk eksportēts pārstrādei Lietuvā un Igaunijā, taču varētu ciest arī liellopu gaļas, cūkgaļas un putnu gaļas nozare, zūdot eksporta iespējām šo nozaru produkcijai. Liellopu gaļas ražošanas nozare Latvijā pārsvarā balstās uz dzīvu liellopu eksportu, kas patlaban ir būtiski traucēts loģistikas plūsmas problēmu dēļ, tāpēc audzētājiem samazinās ienākumi no liellopu realizācijas.

 

Projekts paredz iespēju piešķirt atbalstu:

1. Ieņēmumu stabilizēšanai lauksaimniekiem, ja attiecīgajā nozarē laikposmā no gada aprīļa līdz jūnijam ražotāju kopējie ieņēmumi būs vismaz par 20 procentiem samazinājušies salīdzinājumā ar:

  • piena un liellopu gaļas nozarē – līdzvērtīga perioda pēdējo trīs gadu vidējo rādītāju;
  • cūkkopībā – līdzvērtīgu periodu 2019.gadā.

 

Atbalstu varēs piešķirt par slaucamu govi, par gaļas vai gaļas-piena šķirnes liellopu, kas realizēts no saimniecības, un par kautuvei realizētu vai kaušanas uz kautuvi nosūtītu cūku.

Likmes:  86 euro par slaucamo govi, 137 euro par gaļas šķirnes liellopu, 96 euro par piena šķirnes bulli un 22,15 euro par nobarojamo cūku. Atbalstu izmaksā līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējā atbalsta summa: par slaucamām govīm – 12 500 000 euro, par liellopiem – 3 000 000 euro, par nobarojamām cūkām – 3 500 000 euro.

 

– Vidējās piena iepirkuma cenas tiks ņemtas no LDC datu bāzes.

Piemērs: Pēdējo 3 gadu (aprīlis – jūnijs) vidējā piena iepirkuma cena EUR 0,2857/l. Atbalsts līdz EUR 86 par govi tiks piešķirts, ja vidējā piena iepirkuma cena no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam būs EUR 0,228/l un zemāka.

 

– Liellopu tirdzniecībā (6 – 16 mēn. veci) cenas dzīviem liellopiem tiks apkopotas no uzņēmumu  sniegtās informācijas un vidējās liemeņu cenas kautuvēs.

Piemērs: Ja vidējā cena izsoļu namā vai kautuvē ir EUR 2,80/kg. Atbalsts līdz EUR 137 par gaļas šķirnes liellopu un EUR 96 par piena šķirnes liellopu tiks piešķirts, ja vidējā  cena no 2020. gada aprīļa līdz maijam būs EUR 2,24/kg un zemāka.

 

2. Par iznīcinātajiem vai bez maksas ziedotajiem produktiem, kurus ārkārtas situācijas dēļ nebija iespējams izlietot ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izglītības iestādēs. Šis atbalsts būs pieejams izglītības iestāžu ēdinātājiem un tiem dārzeņu audzētājiem, kas savu produkciju piegādā izglītības iestāžu ēdinātājiem. Kopējā atbalsta summa ir 2 500 000 euro.

 

3. Gatavās pārtikas produkcijas krājumu izmaksu pieauguma un apgrozījuma samazinājuma radīto grūtību mazināšanai pārtikas preču ražotājiem (tostarp piena pārstrādes uzņēmumiem un pārējiem), kā arī primārajiem ražotājiem, kas nesaņem atbalstu ienākumu stabilizēšanai vai par iznīcinātajiem vai bez maksas ziedotajiem produktiem. Atbalstu varēs piešķirt, ja pretendentam 2020. gada martā, aprīlī, maijā un jūnijā nerealizētu preču krājumi pieauguši par 25 procentiem vai neto apgrozījums samazinājies par 25 procentiem, salīdzinot ar atbilstošo laikposmu 2019. gadā. Atbalsts tiks pārrēķināts 20 procentu apmērā vai nu no preču krājumu vērtības pieauguma, vai apgrozījuma samazinājuma apmēra. Kopējā atbalsta summa ir 14 000 000 euro.