Pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai

02/06/2017

Līdz 30. jūnijam Lauku atbalsta dienests pieņems projektu pieteikumus pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, kas paredz 15 000 eiro vienreizēju piešķīrumu saimniecībām, kuru gada apgrozījums svārstās 2000-15 000 eiro robežās.

Kopējais pieejamais finansējums noteikt 18 747 336 eiro, kas LAD reģionālajām pārvaldēm sadalīts sekojoši:

Austrumlatgale – 2 251 777 miljoni (150 projekti), Dienvidkurzeme 2 157 324 miljoni (143 projekti), Dienvidlatgale – 3 406 010 miljoni (227 projekti), Lielrīga – 1 757 174 nmiljoni (117 projekti), Viduslatvija – 2 067 249 miljoni (137 projekti), Zemgale – 1 606 608 miljoni (107 projekti), Ziemeļaustrumi – 1 922 267 miljoni (128 projekti), Ziemeļkurzeme – 1 120 782 miljoni (74 projekti), Ziemeļvidzeme – 2 458 145 miljoni (163 projekti).

Atbalstāmās nozares noteiktas – augkopība, lopkopība, piensaimniecība, liellopu audzēšana, cūkkopība, zirgkopība, aitkopība, kazkopība, biškopība, citas lopkopības nozares.

Savukārt atbalsta pretendeti drīkst būt juridiska persona, privātpersona vai arī zemnieku saimniecība. Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.

Lai saņemtu atbalstu, kopējai īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecības zeme nedrīkst pārsniegt 50 hektārus. Ja zemi nomā, nomas termiņš nedrīkst būt īsāks par pieciem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Turklāt nepieciešama arī augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība, vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā, tāpat atbalsta pretendentam jāpierāda piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā. Ja minētā izglītība nav iegūta, projekta īstenošanas laikā jāapgūst lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.

Saimniecības finansējumu saņems pa daļām – 80% jeb 12 000 eiro saņems pirms ieguldījumu veikšanas, uzrādot priekšapmaksas rēķinus, bet 20% no finansējuma jeb 3000 eiro izmaksās tikai pēc tam, kad projekts būs veiksmīgi realizēts, sasniedzot noteiktos mērķus.

Atgādināsim, ka kopējais atbalsta pretendentu skaits šajā programmā visā 2014.-2020.gada programmēšanas periodā varētu aptvert 2370 personu. Projektu pilnībā finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EFLA).

Saskaņā ar statistiku, 56,5% jeb 46 000 Latvijas saimniecību ražo produkciju tikai pašpatēriņam un lielākā daļa no šīm saimniecībām ir mazās saimniecības ar apgrozījumu līdz 4000 eiro.