Uzmanību! Vienotais nodokļu konts!

03/01/2021

No 2021. gada 1. janvāra visiem VID administrētajiem nodokļiem būs jauns – vienotais nodokļu konts -, kas aizstās līdzšinējos daudzos nodokļu iemaksas kontus. Jau tagad zināms tā konta nr. – LV33TREL1060000300000 -, bet tas būs aktīvs tikai no 2021.gada 1. janvāra.

 

Kādi nodokļi jāmaksā vienotajā kontā?

Vienotajā kontā būs jāapmaksā gandrīz visi nodokļi un nodevas, ko administrē Valsts ieņēmumu dienests: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN); uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN); pievienotās vērtības nodoklis (PVN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI); elektroenerģijas, akcīzes, dabas resursu, izložu un azartspēļu, mikrouzņēmumu nodoklis; patentmaksa; uzņēmējdarbības riska valsts nodeva;, u.c. nodevas.

Muitas nodoklis vienotajā nodokļu kontā būs jāiemaksā no 2023. gada.

Šajā kontā nebūs jāiemaksā Nekustamā īpašuma nodoklis, jo to joprojām administrēs pašvaldības. Nebūs jāmaksā ar CSDD administrētie nodokļi, piem. Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis.

 

Kas mainīsies salīdzinot ar tagad spēkā esošo kārtību?:

 

Mainās nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi.

Darba devēja ziņojums visiem jāiesniedz līdz 17. datumam, bija līdz katram atšķirīgam VID paziņotam datumam.

Visi pārējie pārskati jāiesniedz līdz 20. datumam. Dažiem pārskatiem termiņš nemainās, kā PVN, UIN, u.c, bet jāpievērš uzmanība, ka dažiem mainās.

 

Mainās nodokļu maksāšanas termiņi un kārtība.

Visu nodokļu samaksas termiņš no 01.01.2021 būs 23. datums. No nākamā gada visi nodokļi vienā maksājumā būs jāpārskaita uz jauno vienoto nodokļu kontu. Maksājumu mērķī var norādīt, ka tā ir “nodokļu iemaksa”. Samaksāto nodokļu summu jaunradītā VID iekšējā Maksājumu administrēšanas informēšanas sistēma (MAIS) sadalīs pa nodokļu veidiem. Vairs nebūs iespējams izvēlēties, kuru nodokli samaksāt.

Vienotais maksāšanas termiņš neattieksies uz nodokļu kontroles pasākumu rezultātā pieņemtajos lēmumos norādīto maksāšanas termiņu. Arī nodokļu pagarinājumu lēmumos noteiktie termiņi darbosies iepriekšējie.

 

Mainās nodokļu uzskaites kārtība VID.

Iemaksāto nodokļu summu VID sistēma MAIS atpazīs un sadalīs atbilstoši iestrādātajam algoritmam pa nodokļu veidiem pēc prioritātēm, kuras noteiktas MK noteikumos nr. 661.

Vispirms sistēma noteiks prioritāti vai summa ir jāsadala pa nodokļiem atbilstoši FIFO (First in, first out ; pirmais iekšā, pirmais ārā) metodei vai pēc noteiktiem MK noteikumos iestrādātiem identifikatoriem speciālu nodevu apmaksai. Tas nozīmē, ka vispirms sistēma apmaksās visvecākās spēkā stājušās nodokļu saistības sarindojot pēc apmaksas spēkā stāšanās termiņa. Nodokļa maksāšanas termiņš iestājas arī tad, ja deklarācija nav arī iesniegta vai tiks iesniegta ar nokavēšanos.

Tad sistēma šķiros nodokļu saistības šādā secībā: deklarācijās aprēķinātās pamatsummas, aprēķinātās nokavējuma naudas, pēc VID lēmuma noteiktie maksājumi un soda naudas.

Nākamajā solī nodokļu nomaksa tiks sakārtota rindā pa nodokļiem MK noteikumu noteiktajā secībā: VSAOI, IIN, Uzņēmuma riska nodeva, u.t.t..

Vairs nebūs proporcionālas dalīšanas kārtība, bet secīga – vispirms pamatsumma, tad nokavējuma nauda, tad. soda nauda. (piemēram: vispirms PVN 2018, tad PVN nokavējuma nauda, tad PVN soda nauda, tikai tad VSAOI par 20121 gadu.). Ja kādas nodokļu saistības ir jau sistēmā apmaksātas, to nemaina, tas skar jautājumus, kad tiek iesniegti deklarāciju precizējumi.

 

Izmaiņas nodokļu maksātāju EDS (Elektroniskās deklarēšanas sistēmā).

Pēc šādas sistēmas nodokļu apmaksas var rasties jautājums: Kā nodokļu maksātājs uzzinās, kādi nodokļi un kādā apmērā tiek samaksāti?

Jāatceras, ka to varēs ieraudzīt tikai nodokļu maksātāja EDS sistēmā. VID domā, ka to visdrīzāk varēs izdarīt tikai katra mēneša 25. datumā. Ievērojami mainīsies katra nodokļu maksātāja EDS vizuālais izskats un informācija, ko tur varēs redzēt. Tur plānots informēt gan par kopējo nodokļu nomaksas summu, gan apskatīt katra nodokļa nomaksas stāvokli. Arī nodokļu samaksu varēs veikt caur EDS sistēmu.

 

Darba devēja ziņojumā būs jāuzrāda IIN summas par iepriekšējo mēnesi.

Līdz 2021.gada 17.janvārim speciālā kārtībā vienu reizi būs jāiesniedz Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri. Tajā būs jādeklarē gan decembrī, gan janvārī samaksāto IIN. Turpmāk Darba devēja ziņojumā būs jāuzrāda iepriekšējā mēnesī izmaksātā atalgojuma iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Nebūs vairs tā, kā sanāca pēc tagadējās likumdošanas, ka ziņojumā uzrāda IIN, kas ir aprēķināts no atalgojuma pirms diviem mēnešiem.

 

VNK pozitīvie aspekti.

Līdz šim Latvijā bija spēkā vairāk kā 90 dažādi nodokļu konti, tagad būs tikai viens. Tas ievērojami atvieglos administratīvo slogu.

Visus nodokļus būs iespējams samaksāt ar vienu maksājumu, kas ietaupīs naudu par pārskaitījumiem un īsto kontu meklēšanas laiku.

Nevarēs būt situācijas, kad kādā nodoklī ir pārmaksa bet citā, tai pat laikā, parāds. Nodokļu maksātājam nebūs jāraksta daudzās vēstules par viena nodokļa parāda segšanu ar cita pārmaksu. Pēc vecās sistēmas regulāri veidojās IIN pārmaksas par vienu mēnesi, jo bija jāsamaksā uzreiz pēc atalgojuma samaksas, bet jādeklarē tik pēc mēneša. Tagad tā nebūs.

Ļaus nodokļu maksātājiem vieglāk plānot savu naudas plūsmu.

Nebūs vairs kļūdas, kad kāds nodoklis netīšam tika aizskaitīts uz nepareizo nodokļu kontu.

VID uzsver to, ka pozitīvais ieguvums ir arī tas, ka nodokļu maksātājam un VID nodokļu inspektoram būs vienota informācija un līdzīgs skats uz katra nodokļa nomaksas vēsturi.

 

VNK problēmas.

Nodokļu maksātājs vairs nevarēs izvēlēties kuru nodokli pirmo samaksāt un kuru atstāt nemaksātu. Sistēma MAIS tos sadalīs atbilstoši algoritmam. Tas varētu būt būtiski gadījumos, kad ir kāds strīds ar VID par nodokļiem. Automātiski, saskaņā ar vecākajiem termiņiem, dzēsīsies arī nokavējuma naudas un soda naudas.

No grāmatvedības viedokļa, droši vien, uzņēmuma uzskaitē jāievieš, papildus uzskaites stapkonts, kurā uzskaita līdz 23.datumam iemaksāto nodokli. To tikai pēc 25.datuma iespējams sadalīt pa nodokļiem atbilstoši informācijai VID EDS sistēmā. To vajadzēs darīt vai nu manuāli, vai arī VID piedāvās XML failus.

Neskaidri jautājumi ar PVN. Piemērs: Uzņēmums iesniedz Darba devēja ziņojumu līdz 17.02.2021, kur aprēķināts nodoklis ar samaksas termiņu 23.02.2021. Līdz 20.02.2021 uzņēmums iesniedz PVN deklarāciju ar pārmaksu. Uzņēmums cer, ka ar pārmaksu automātiski dzēsīsies VSAOI un IIN nodokļi. Bet saskaņā ar jauno kārtību, VID PVN deklarācijas pārmaksu, ir mēneša laikā jāpārbauda un jāpieņem lēmums. Tikai pēc lēmuma par atmaksu pieņemšanas, respektīvi 20.03.2021, šī nauda atbrīvojas citiem nodokļiem vai atmaksai uz uzņēmuma kontu (?). Bet tikmēr 23.02.2021 ir iestājies termiņš VSAOI un IIN nodoklim no 17.02.2021 un aiziet nokavējuma naudas aprēķins. Tagad 20.03.2021 pēc lēmuma par PVN atmaksas pieņemšanu, uzņēmējam ir maksājama ne tikai VSAOI un IIN summa, bet arī aprēķinātā nokavējuma nauda.

Vēl ir neatrisināti jautājumi par nodokļu aprēķina laiku un to iekļaušanu ziņojumos, ja atalgojumu izmaksā vēlāk kā 20.datumā. Piemēram, atlaišanas vai atvaļinājuma gadījumā. Vēl sekos VID ieteiktā metodika.

 

Pieejamā informācija par Vienoto maksājumu konta darbību.

Šī konta darbību nosaka uz LR likuma “Par nodokļiem un nodevām “23.1. panta pamata 2018. gada 30. oktobrī pieņemtie MK noteikumi ”Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai”, kuri stājas spēkā 01.01.2021. Šiem noteikumiem tūlīt būšot arī grozījumi, kuri radušies konsultācijās ar nozaru ekspertiem.

Valsts ieņēmumu dienests informāciju par šo aktīvi komunicē un pastāvīgi rīko video seminārus par šo tēmu, kuri ir pieejami globālajā tīklā. Piem. https://www.youtube.com/watch?v=ypn_lljC5J8&feature=youtu.be. Tiks izveidoti arī jautājumu un atbilžu video rubrika.

VID mājas lapā ir izveidota liela informatīvā sadaļa, kur ir pieejami visi VID izveidotie materiāli par šī konta darbību. https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts.

VID sola, ka ir pieejamas arī individuālas konsultācijas, jo visus individuālos gadījumus nav iespējams aprakstīt, un konsultācijas EDS “Sarakste ar VID”.. Pieejams VID konsultatīvais tālrunis : 67120000. Par šo tēmu varot komunicēt arī ar VID virtuālo konsultantu TOMU. Plaši materiāli ir paredzēti arī plašsaziņas mēdijos, radio, televīzijā un finanšu portālos, piem. ifinanses, Bilances, LVportāls.