Vebinārs “Pētījumu rezultāti augsnes auglības un ūdens kvalitātes uzlabošanai”

24/01/2024

Saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK) labs ūdeņu stāvoklis ES dalībvalstīm jāsasniedz līdz 2027.gadam. Latvijā augsts un labs ūdeņu stāvoklis pašlaik ir 36% ūdensobjektu. Saskaņā ar pēdējo Nitrātu ziņojumu 2016 – 2019.gadam, nitrātu saturs īpaši jutīgajās teritorijās nesamazinās un atsevišķos gadījumos pārsniedz Nitrātu direktīvā noteiktos rādītājus. Eiropas Komisija Latvijai ir ieteikusi pārskatīt īpaši jutīgo teritoriju robežas vai noteikt citus pasākumus, kas uzlabotu ūdeņu stāvokli.

DARBA KĀRTĪBA

 

Zemkopības ministrija ir pasūtījusi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei šādus ar ūdens piesārņojumu no lauksaimnieciskās darbības saistītus pētījumus:

1. “Dabisko un antropogēno faktoru ietekmes uz slāpekļa un fosfora savienojumu zudumiem no lauksaimniecības zemēm novērtējums”, kura mērķis izstrādāt priekšlikumus un pasākumus slāpekļa un fosfora noteces mazināšanai.

2. “Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā”, lai kopīgi ar citām institūcijām uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

3. “Augsnes kaļķošanas un minerālā mēslojuma devu ietekme uz ūdeņu kvalitāti, augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem un kultūraugu ražu”, kura ietvaros tiek novērtēta dažādu augsnes kaļķošanas un minerālā mēslojuma devu izmantošanas ietekme uz ūdens kvalitāti, augsnes agroķīmisko sastāvu un kultūraugu ražu raksturojošiem parametriem. Šī pētījuma rezultātus varēs izmantot, lai pamatotu augsnes kaļķošanu kā augsnes auglības un ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumu.

 

Lai rastu iespēju ieinteresētajām pusēm iepazīties ar  pētījumu rezultātiem un uzdot jautājumus pētījumu veicējiem, Zemkopības ministrija uzaicina uz augstāk minēto pētījumu prezentāciju 16.februārī, plkst.10.00 tiešsaistē Zoom platformā, pieslēgšanās saite:

https://us02web.zoom.us/j/82800437581?pwd=Z3FTajkzd1crY1BDRGZQNHJ5Rnordz09