Vēl šonedēļ iespējams ziņot par izmaiņām bioloģiski vērtīgo zālāju platībās

26/03/2018

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) atgādina, ka zemju īpašniekiem vēl līdz 30. martam ir iespējams sniegt ziņas, ja viņa īpašumā konstatētajā bioloģiski vērtīgo zālāju platībā notikušas izmaiņas – tas uzarts, apmežots, vai izsniegta atļauja darbībām, kuras veicot, zālājs tiks iznīcināts.

Pārvalde jau februārī izsūtīja vairākus tūkstošus informatīvu vēstuļu iedzīvotājiem, kuru īpašumos “dabas skaitīšanas” laikā konstatēts vai pārvērtēts bioloģiski vērtīgs zālājs. Ar šo zālāju robežām var iepazīties gan Lauku atbalsta dienesta (LAD) lauku reģistra informācijas sistēmā, Pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.

Ja īpašnieks vai apsaimniekotājs piesakās LAD un saņem platību maksājumus par bioloģiski vērtīgā zālāja platību, kas LAD lauku reģistra informācijas sistēmā ir fiksēta 2018. gada februārī, tad īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums saglabāt šajā un turpmākajos gados zālāju, un to ir aizliegts apart vai pārveidot par zemi ar citu lietojuma veidu.

Ja īpašnieki vēlas saņemt atbalsta maksājumu par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu, zālāji jāapsaimnieko, tos noganot vai reizi gadā nopļaujot un zāli savācot un aizvedot. Ja lauksaimnieks būs pieteicies platību maksājumu saņemšanai par bioloģiski vērtīgu zālāju un izpildījis apsaimniekošanas nosacījumus, 2018. gadā tas saņems šādus maksājumus par vienu hektāru –  vienoto platības maksājumu un papildus par 1. klases ražības zālāju vai putnu dzīvotni – 83 eiro, par 2. klases ražības zālāju – 155 eiro, par 3. klases ražības zālāju – 206 eiro.  Norādām, ka 4. klases ražības zālāja apsaimniekošanai pieejamais atbalsts ir 330 eiro par hektāru un vienotais platības maksājums nepienākas.

Ja līdz brīdim, kad īpašnieks vai apsaimniekotājs tika informēts par bioloģiski vērtīgo zālāju, zemes gabalā veiktas izmaiņas, piemēram tas uzarts, apmežots, izrakts dīķis, apstiprināta būvniecības iecere, lūdzam par to līdz 30. martam informēt Dabas aizsardzības pārvaldi, sūtot iesniegumu uz e-pasta adresi skaitamdabu@daba.gov.lv vai pa pastu Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV- 2150. Vēstulē iesniegumā jānorāda, kādā platībā kāda veida pārveidojumi notikuši, zemes vienības kadastra numurs, lauka bloka numurs un, ja nepieciešams,  jāpievieno kartogrāfiskais materiāls.

Ja lauksaimnieks līdz 30. martam nebūs paziņojis par aparto vai pārveidoto lauku, attiecīgajam laukam tiks saglabāts BVZ statuss un, ja lauksaimnieks piesakās platībmaksājumiem, šo platību turpmāk būs aizliegts apart un pārveidot par zemi citām vajadzībām.