VID sniegs atbalstu, palīdzot uzņēmumiem, kuriem Krievijas pārtikas embargo radījis problēmas, risināt nodokļu nomaksas jautājumus

12/08/2014

Solidarizējoties ar Latvijas nodokļu maksātājiem – uzņēmumiem, kuriem Krievijas pārtikas embargo rezultātā radušās problēmas –, Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodrošinās prioritāru pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un uzņēmumu ienākumu nodokļa (UIN) pārmaksu izvērtēšanu un atmaksu, kā arī veiks citus nepieciešamos atbalstošos pasākumus normatīvo aktu ietvaros, informē VID.

 .

VID, solidarizējoties ar Latvijas nodokļu maksātājiem, kurus skārušas Krievijas noteiktā ekonomiskā embargo sekas, aktīvi iesaistījies darbā pie steidzamām likumdošanas izmaiņām, kuru mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem vieglāk pārvarēt neplānotās ekonomiskās grūtības. Tāpat VID aicina uzņēmējus, kas saskaras ar pārejošām grūtībām nodokļu nomaksā vai to darbības apgrozījumu kritumu, savlaicīgi vērsties VID un izmantot jau esošos instrumentus, kas ļauj samazināt vai pagarināt nodokļu nomaksu.
.
Lai sniegtu atbalstu Krievijas Federācijas sankciju rezultātā cietušajiem nodokļu maksātājiem, VID sniegs īpašu atbalstu tiem nodokļu maksātājiem, kuru darbību ir ietekmējušas noteiktās sankcijas, un normatīvo aktu ietvaros:
  • nodrošinās prioritāru PVN un UIN izveidojušos pārmaksu izvērtēšanu un atmaksu;
  • paātrinātā kārtībā izskatīs iesniegumus par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piešķiršanu, iesniegumus par UIN avansa apmēra koriģēšanu, iesniegumus par labprātīgu parāda nomaksu;
  • veiks citus nepieciešamos atbalstošos pasākumus normatīvo aktu ietvaros.
 .
UIN avansa maksājumi
.
Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 23.pants paredz īpašu UIN avansa maksāšanas kārtību, ja uzņēmumam radušās grūtības saistībā ar apgrozījuma vai peļņas samazināšanos. VID pēc maksātāja pamatota iesnieguma, sākot ar mēnesi, kurā VID ir saņēmis maksātāja iesniegumu, var noteikt citu nodokļa avansa maksājumu apmēru gadījumā, ja maksātāja neto apgrozījums ir būtiski samazinājies salīdzinājumā ar pirmstaksācijas perioda attiecīgo laikposmu vai prognozējama tā turpmāka samazināšanās, kā arī ja maksātājam ir būtiski mainījies darbības veids, ieņēmumu vai izdevumu struktūra vai samazinājies peļņas apjoms.
.
Papildus likuma par UIN 23.panta 6.daļa paredz īpašu kārtību attiecībā uz lauksaimniekiem. Tā paredz, ka uzņēmēji, kas veic lauksaimniecisko darbību un 90% taksācijas perioda ienākumu gūst no pašražotās lauksaimnieciskās produkcijas un lauksaimniecisko pakalpojumu realizācijas, UIN avansa maksājumus izdara labprātīgi. Tātad minētā grupa jau šobrīd var neveikt UIN avansa maksājumus, bet maksāt nodokli tikai rezumējoša kārtībā, ja ir peļņa.
.
Nodokļu samaksas termiņa pagarinājums
.
VID ir tiesīgs piešķirt nodokļu maksātājiem nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu vienā nodokļu un citu budžetā ieskaitāmo maksājumu veidā 4 reizes kalendārā gada laikā. Lai saņemtu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, iesniegums jāiesniedz VID ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa iestāšanās.
.
Izskatot nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu, VID izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus:
.
  • vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus;
  • vai nodokļu maksātājam agrāk ir ticis piešķirts nodokļu maksājumu pagarinājuma termiņš, un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus;
  • vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus;
  • vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;
  • vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi.

.
 
Avots: VID