Zemkopības ministrija par sezonas strādniekiem

16/07/2014

Zemkopības ministrijas (ZM) pirmajās divās reģionālajās konferencēs Kurzemē un Zemgalē „Esi informētas un ražo laukos”, saņemta virkne jautājumu par lauksaimniekiem aktuālām tēmām. Arī par sezonas strādniekiem. Publicējam ZM atbildi.

.
 

JAUTĀJUMS: Par sezonas strādniekiem augļu, dārzeņu novākšanā. Kā šīs darba attiecības ietekmē bezdarbniekus, pensionārus, skolniekus? Kam jāziņo par darba attiecībām?  Kādi nodokļi papildus jāmaksā darba ņēmējiem?

.
 

ATBILDE: Saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” par sezonas laukstrādnieku var būt jebkura persona (bezdarbnieks, pensionārs, vai skolnieks), ja tā gūst ienākumu no 1.aprīļa līdz 30 novembrim sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā (turpmāk – lauksaimniecības sezonas darbi). Jāņem vērā, ka traktortehnikas vadīšana šī nodokļa izpratnē nav uzskatāma par lauksaimniecības sezonas darbu.

.

Lai darba ņēmēja (sezonas laukstrādnieka) gūtajam ienākumam varētu piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, darba devējam papildus jau minētajiem nosacījumiem arī  jāievēro sekojoši kritēriji:

.

1) Darba devējs (lauksaimnieks) šā likuma izpratnē ir ienākuma izmaksātājs, kas savā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai un kārtējā gadā ir pieteicis to vienotam platības maksājumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;

2) Darba ņēmējs (sezonas laukstrādnieks) ir nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos taksācijas gada periodā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim;

3) Darba ņēmējs (sezonas laukstrādnieks) tiek nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem darba devējiem (lauksaimniekiem);

4) Darba ņēmēja (sezonas laukstrādnieka) ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem darba devējiem (lauksaimniekiem) kopā, nepārsniedz 3000 euro;

5) Darba ņēmējam (sezonas laukstrādniekam) četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas darba devēja (lauksaimnieka) labā nav ar šo pašu darba devēju (lauksaimnieku) pastāvējušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.

.

Ja darba devējs (lauksaimnieks) kā sezonas laukstrādnieku nodarbina bezdarbnieku vai pensionāru, kas saņem priekšlaicīgo pensiju, tad jāņem vērā, ka sezonas darbos nodarbinātais ir sociāli apdrošināts, ja viņa ienākumi mēnesī pārsniedz 70 euro. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja bezdarbnieks vai pensionārs, kas saņem priekšlaicīgo pensiju, kā sezonas laukstrādnieks mēnesī nenopelnīs vairāk par 70 euro, tad tam būs tiesības saņemt bezdarbnieku pabalstu vai vecuma pensiju priekšlaicīgi. Jo šādā gadījumā minētais darbinieks nebūs uzskatāms par sociāli apdrošinātu personu. Tomēr, ja bezdarbnieka vai pensionāra, kas saņem valsts pensiju priekšlaicīgi, ienākumi mēnesī pārsniegs 70 euro, tad šajā mēnesī persona nevarēs saņemt sociālās apdrošināšanas sistēmas pakalpojumus. Šādā gadījumā pensionāra pabalstu būs tiesības saņemt vēlāk, ja nodarbināšana nebūs ilgāka par diviem mēnešiem. Jāņem vērā, ka šādā gadījumā bezdarbniekam ir pienākums triju darba dienu laikā ziņot Nodarbinātības valsts aģentūrai, ka ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem (saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu).

.

Pensionāram, kas saņem priekšlaicīgo pensiju, nav par darba attiecību uzsākšanu jāziņo nevienai iestādei.

.

Pensionāru, kas saņem valsts pensiju, vai skolēnu, šis nodokļa režīms neietekmē. Tomēr jāņem vērā, ka nodarbinot skolnieku darba devējam (lauksaimniekam) jāņem vērā tas, ka bērnu un pusaudžu nodarbināšana sezonas rakstura darbos ir pieļaujama, strikti ievērojot Darba likuma un citu LR normatīvo aktu prasības. Tas nozīmē, ka ar skolniekiem ir obligāti jāslēdz darba līgums. Sīkāk ar bērnu un pusaudžu nodarbināšanas prasībām Jūs varat iepazīties šeit: http://www.lm.gov.lv/text/1890. Būtiski ir tas, ka vienam no skolēna vēcākiem, ir tiesības saglabāt atvieglojumu par viņa apgādībā esošo sezonas laukstrādnieku, kas ir jaunāks par 18 gadiem un saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu.

.

Darba devējam (lauksaimniekam) katru dienu sezonas laukstrādnieks jāreģistrē Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, norādot laukstrādnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, ienākuma gūšanas dienu un noslēgtā līguma formu (rakstveidā noslēgts darba līgums vai rakstveidā vai mutvārdos noslēgts uzņēmuma līgums). Katru nodarbinātības dienu šajā sistēmā darba devējam (lauksaimniekam) ir jāreģistrē darba ņēmēja (laukstrādnieka) aprēķinātā atlīdzība.

.

Nākamajā dienā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas LAD informācijas sistēmā tiks apkopota lauksaimnieka ievadītie dati un tiks aprēķināts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa sadalījums pa budžetiem  un par katru reģistrēto sezonas laukstrādnieku tiks nodrošināt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa sadalījuma aprēķins katram lauksaimniekam, kurš ir nodarbinājis sezonas laukstrādnieku ienākuma gūšanas mēnesī. Darba devējam (lauksaimniekam) ir jāapstiprina LAD informācijas sistēmā apkopotā informācija un piecu darba dienu laikā jāiesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā. Papildus šim ziņojumam, citi ziņojumi par sezonas laukstrādniekiem darba devējam nav jāsniedz.

.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa likme ir 15 procenti, bet ne mazāka kā 0,70 euro katrā nodarbinātības dienā. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis tiek ieskaitīts budžetā šādā sadalījumā:

.

1) ja ienākumu kopsumma, ko sezonas laukstrādnieks (darba ņēmējs) kalendārajā mēnesī ieguvis no viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā, nepārsniedz 70 euro, darba devējs (lauksaimnieks) sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli ieskaita iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā;

2) ja ienākumu kopsumma, ko sezonas laukstrādnieks (darba ņēmējs) kalendārajā mēnesī ieguvis no viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā, pārsniedz 70 euro, darba devējs (lauksaimnieks) sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli ieskaita budžetā šādā sadalījumā:

.

a) 90 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,

b) 10 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā.

.

Papildus šim nodoklim, darba devējam citi nodokļi papildus nav jāmaksā.

.

AVOTS: Zemkopības ministrija