Ziņojums no Briseles par piena tirgu un piena nozares noteikumiem

13/06/2014

Eiropas Komisija šodien, 13.jūnijā,  publicēja ziņojumu par to, kā attīstās situācija piena produktu tirgū un kā darbojas 2012. gada tiesību aktu pakete piena nozarē. Ziņojumā ir iezīmētas samērā pozitīvas nākotnes perspektīvas piena produktu tirgū, ir novērtēta noteikumu izpilde un šo noteikumu piedāvāto iespēju izmantošana. Tajā arī ir izklāstīti turpmākie apsvērumi, ņemot vērā kvotu sistēmas likvidēšanu 2015. gadā.

.

Šī piena nozares tiesību aktu pakete, kas pieņemta 2012. gadā koplēmuma procedūrā, ir izstrādāta ar mērķi uzlabot piena ražotāju stāvokli piena piegādes ķēdē un sagatavot nozari vairāk uz tirgu orientētai un ilgtspējīgākai nākotnei. Tajā arī ņemtas vērā mācības, kas gūtas no 2009. gada krīzes piena tirgū. Dalībvalstis drīkst noteikt, ka piena ražotājiem un piena pārstrādātājiem ir obligāti jāslēdz rakstiski līgumi. Lauksaimniekiem ir iespēja kolektīvi ar ražotāju organizāciju starpniecību apspriest līguma noteikumus, piemēram, par svaigpiena cenu. Īpaši ES noteikumi, kas paredzēti starpnozaru organizācijām, ļauj piena produktu piegādes ķēdes dalībniekiem apspriesties un veikt vairākus citus pasākumus. Savukārt dalībvalstīm ar dažiem nosacījumiem ir atļauts piemērot noteikumus, kas regulē ACVN/AĢIN sieru piedāvājumu.

.

Ziņojumā ir apstiprināts, ka līgumi starp lauksaimniekiem un pārstrādātājiem nu ir obligāti 12 dalībvalstīs (Bulgārijā, Francijā, Horvātijā, Itālijā, Kirpā, Latvijā, Lietuvā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Spānijā un Ungārijā). Dažās citās dalībvalstīs (Beļģijā un Lielbritānijā) lauksaimnieku un pārstrādātāju organizācijas ir pieņēmušas labas prakses kodeksus. Ar valsts noteikumiem par ražotāju organizāciju atzīšanu ir oficiāli atzītas 228 tādas organizācijas sešās dalībvalstīs (Beļģijā, Čehijā, Francijā, Itālijā, Spānijā un Vācijā). Četrās no šīm dalībvalstīm (Čehijā, Francijā, Spānijā, Vācijā,) ražotāju organizācijas ir rīkojušas kolektīvas sarunas par 4–33 % no kopējām piegādēm. Divas dalībvalstis (Francija un Itālija) ir izvēlējušās piemērot noteikumus, kas regulē atsevišķu ACVN/AĢIN sieru piedāvājumu.

.

Komisija uzskata, ka vēl ir pāragri gaidīt nozīmīgu piena nozares tiesību aktu kopuma ietekmi uz piena nozari, it īpaši reģionos, kuri atrodas nelabvēlīgā situācijā. Lai faktiski izmantotu iespējas, ko piedāvā piena nozares tiesību aktu pakete, piemēram, izveidotu ražotāju organizācijas un rīkotu kolektīvās sarunas, ir vajadzīgs laiks un liela lauksaimnieku aktivitāte.

.

Komisija nesen veica vēl vienu pasākumu, lai tirgum palīdzētu pēc kvotu likvidēšanas, proti, tā izveidoja Eiropas piena tirgus novērošanas centru. Tā mērķis ir uzlabot tirgus pārredzamību un analīzi, ko uzņēmēji var izmantot, pieņemot ar darījumdarbību saistītus lēmumus. Šis centrs palīdzēs Komisijai sekot līdzi tirgus situācijai, proaktīvi izmantot “drošības tīkla noteikumus” un reaģēt ārkārtas apstākļos.

.

Kopumā nākotnes izredzes pasaules piena produktu tirgum ir pozitīvas, un nākamajos gados ir lielas izaugsmes iespējas. Tomēr ziņojumā ir atspoguļotas paustās šaubas, vai šis ES tiesiskais regulējums tiešām var palīdzēt ārkārtēju tirgus svārstību vai krīzes situācijā pēc kvotu sistēmas darbības beigām un vai spēs nodrošināt līdzsvarotu piena ražošanas attīstību visā Eiropas Savienībā un novērst pārlieku koncentrāciju visražīgākajos apgabalos. Ziņojums apstiprina, ka Komisija turpinās diskusiju par šiem jautājumiem un izpētīs, cik nepieciešami būtu papildu instrumenti un cik plašai jābūt to piemērošanas jomai.