Fosfora slodzes mazināšana no lauksaimniecības zemēm, uzlabojot augsni/ Tackling agricultural phosphorus load by soil amendments (GYPREG)

  • 2024-01-15

Programmas nosaukums: Baltijas jūras reģiona programma

Investīciju prioritāte:

2 PO zaļāka un noturīgāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, kurā notiek pāreja uz bezoglekļa ekonomiku neto izteiksmē, veicinot taisnīgu pārkārtošanos uz tīru enerģiju, “zaļās” un “zilās” investīcijas, aprites ekonomika, klimata pārmaiņu seku mazināšana un pielāgošanās tām, risku novēršana un pārvaldība un ilgtspējīga mobilitāte pilsētvidēs;

Programmas prioritāte: 2.Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības

Projekta Nr.: C2_038

Kopsavilkums

Eitrofikācija negatīvi ietekmē Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Arī no augsnes noskalotais fosfors veicina eitrofikāciju, un fosfora slodze netiek pietiekami mazināta. Latvijai ir pienākums ierobežot fosfora nonākšanu ūdens vidē, lai izpildītu virkni starptautisko saistību (Ūdens struktūrdirektīva, ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam, HELCOM u.c.).

GYPREG projekts piedāvā samazināt fosfora slodzi no lauksaimniecības zemēm, iestrādājot augsnē ģipsi. Ģipsis ir Latvijā plaši sastopams minerāls ar līdz šim maz pētītu potenciālu uzlabot augsnes spēju saistīt fosforu un tādējādi samazināt fosfora nonākšanu virszemes un pazemes ūdeņos. Projekta ietvaros LHEI laboratorijas apstākļos veiks ģipšošanas izmēģinājumus uz Latvijā plašāk izmantotajām lauksaimniecības augsnēm, lai demonstrētu metodes efektivitāti. Sadarbībā ar projekta partneriem un mērķa grupām tiks pārņemti labas prakses piemēri no Somijas, kur ģipša izmantošana tiek plaši pētīta un arī  subsidēta, lai ierobežotu fosfora zudumus no lauksaimniecības augsnēm.

Projekta vadošais partneris:

1. Finnish Environment Institute (SYKE) https://www.syke.fi/en-US

Projekta partneri:

1. Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) https://lhei.lv/

2. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry https://www.lammc.lt/en

3. Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute https://www.itp.edu.pl/old/en/index.html

4. John Nurminen Foundation https://johnnurmisensaatio.fi/en/

5. Race for the Baltic https://www.raceforthebaltic.com/

6. RISE – Research Institutes of Sweden https://www.ri.se/en

7. Zemnieku saeima, biedrība https://zemniekusaeima.lv/

Projekta ilgums: 01.11.2023-31.10.2026

Piešķirtais programmas finansējums projektam: EUR: 2191633.32

Kopējais projekta budžets, EUR: 2739541.66

Kontaktinformācija: Iveta Grudovska, epasts: iveta@zemniekusaeima.lv, mob. 29437520Fosfora slodzes mazināšana no lauksaimniecības zemēm, uzlabojot augsni/ Tackling agricultural phosphorus load by soil amendments (GYPREG)

2024-01-15

Programmas nosaukums: Baltijas jūras reģiona programma Investīciju prioritāte: 2 PO zaļāka un noturīgāka Eiropa ar zemām oglekļa emisijām, kurā notiek...

Skatīt vairāk