Jaunu tehnoloģiju izmantošana praksēs lauksaimniecībā prakšu vadītājiem

  • 2016-07-13 14:15:18

Lai nodrošinātu kvalitatīvas prakses profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem  būtiski aspekti ir iesaistīto profesionālo pedagogu un prakšu vadītāju  prasmes, profesionālo skolu un prakses uzņēmumu komunikācija un sadarbības kvalitāte. Kvalitatīva prakse tiek nodrošināta tikai  3 pušu kopīgā atbildībā,  3 pušu veiksmīgā sadarbībā un 3 prakses organizācijas posmos (www.qualityplacements.eu). Lauksaimniekiem jābūt galvenajiem procesa virzītājiem zinātnes un inovāciju attīstībā – tikai tā iespējams nodrošināt dzīvotspējīgu lauksaimniecisko ražošanu nākotnē. Lauksaimniekiem ir ļoti nepieciešami inovatīvi risinājumi, kas ļautu veiksmīgāk pielāgoties klimata izmaiņām. Gudrāka un ilgtspējīgāka lauksaimnieciskā ražošana ir ļoti nepieciešama, lai nodrošinātu dzīvotspējīgas lauku teritorijas. Tieši paši ražotāji vislabāk var pateikt, ar kādām problēmām nākas saskarties ikdienā, un kuru atrisināšana ļautu produkciju saražot lētāk, videi draudzīgāk un sociāli atbildīgāk, izglītojot un apmācot jaunos lauksaimniekus.
Biebrības “Zemnieku Saeima”  biedriem ir nepieciešamas papildus pedagoģiskās un profesionālās zināšanas un prasmes lai spētu reaģēt uz pieprasījumu pēc jaunām, efektīvām un ilgtspējīgām lauksaimniecības  t.sk. augkopības produktu ražošanas tehnoloģijām. Un zemnieku saimniecības vadītājiem, kuri nodrošina prakses vietas lauksaimniecības nozares izglītojamiem,  papildus minēto izaicinājumu risināšanai, jābūt erudītiem un prasmīgiem jauno lauksaimnieku izglītošanā.
ERASMUS + KA1 projekta “Jaunu tehnoloģiju izmantošana praksēs lauksaimniecībā prakšu vadītājiem” mērķis: apgūt jaunas tehnoloģijas augkopības produktu efektīvā audzēšanā, tādējādi paaugstināt profesionālās prasmes un kompetences, kā arī iegūt papildus zināšanas un prasmes lauksaimniecības nozaru prakšu organizēšanā, vadīšanā, prakses atskaites novērtēšanā, sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanā, profesiju dienu organizēšanā u.c.
Projekta ieguvumi:
1) Iepazītas ar lauksaimniecības prakšu organizēšanu, prakses programmām, prakšu vadītāju sadarbību ar izglītības iestādēm, iespējām ietekmēt izglītības programmas un kvalifikācijas standartus;
2) izzināta informācijas plūsmas un zināšanu pārvaldību agrovides pasākumos, proteīnaugu audzēšanā, sēklkopībā un visā lauksaimniecības nozarē;
3) izzināta ar jauno un  iespējamo uz lauksaimniecību  balstīto  nozaru attīstību;
4)  izzināta darbības izmaksu samazināšanas iespējas un tās efektivitātes optimizēšanu, sabalansējot ar esošo resursu pārvaldību, lai mazinātu vides piesārņojuma un sekmētu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī  nodrošinātu augstas kvalitātes izejmateriāla iegūšanu, un produktu ražošanu, veicinot integrētās audzēšanas metožu pielietošanu;
5) izzināta  inovācijas un/vai lauksaimniecības procesu cikla samazināšanas iespējas;
6) izzināta intelektuālā īpašuma pārvaldību;
7) nodrošināta tālākās sadarbības iespējas ar partneriem un kopīgu projektu īstenošanu;
8) veicināta profesionālās terminoloģijas apgūšanu svešvalodās un īsa iepazīšanās ar   kultūrvēsturisko mantojumu;
9) lauksaimniecības nozaru prestiža celšana un jauno speciālistu piesaistīšana;
10) starpsektoru sadarbība.
Projekta dalībnieku grupu veido 10 ”Zemnieku saeimas” biedri – prakšu vadītāji, kuri nodrošina prakses vietas profesionālās izglītības studentiem lauksaimniecības un augkopības  specialitātēs un saimniecības, kuras Latvijas Lauku Konsultāciju un Izglītības centrā reģistrētas kā labas prakses saimniecības.
Darba vērošanas programma tiek plānota īstenot Francijā un Dānijā. Tieši specifisko padziļināto tēmu zināšanu dēļ ir izraudzīti konkrētie partneri, kuri dos pievienoto vērtību sēklkopības nozares un proteīnaugu audzēšanas tehnoloģijās, īpaši laikā kad Latvija ievieš agrovides t.sk. zaļināšanas prasības. Projekta sadarbības partneri ir pieredzējuši mobilitātes projektu dalībnieki ar atbilstošām kompetencēm lauksaimniecības nozarē. Projektā gūtās prasmes un kompetences tiks novērtētas ar EUROPASS CV dokumentu. Plaša rezultātu izplatīšanas kampaņa tiks veikta. Projekts sniegs lielu ietekmi jeb dos lielu ieguldījumu uz Zemnieku Saeimas prakšu vadītāju kompetenci un audzēkņu sagatavošanu būt konkurētspējīgiem darba tirgū – vietējā, reģionālā, valstiskā  un starptautiskā t.sk. Eiropas līmenī.
Projekta līguma Nr. 2016-1-LV01-KA102-022564
Uzņemošās organizācijas: enAgro Ltd (Dānija), EPLEFPA LOT ET GARONNE (Francija)
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju
[fancygallery id=”4″ album=”67″]
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Franciju
[fancygallery id=”4″ album=”68″]