Kvalitatīvi pieteikumi PIA un pieaugušo izglītībā

  • 2017-11-16

Kvalitatīvi sagatavots projekta pieteikums ir ļoti būtisks priekšnosacījums projekta veiksmīgai īstenošanai un tā rezultātu ilgtspējīgai izmantošanai.

Labās prakses piemēri, klātienes kopdarbība, pieredzes apmaiņa starp starptautiskajiem dalībniekiem, sadarbības kontakti, kopēju problēmu risināšana –metodes, kuras sevi pierādījušas individuālai profesionālajai pilnveidei kā arī nodrošina efektīvus rezultātus projekta pieteikumu sagatavošanā.

Erasmus + starptautiskos pasākumi (TCA) piedāvā iespēju satikties starptautiskiem partneriem un kopīgi strādāt pie projekta pieteikuma sagatavošanas Erasmus + programmai (http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_kontaktsem/).

ZSA projektu vadītāja Inga Bērziņa piedalījās seminārā “Kvalitatīvi pieteikumi PIA un pieaugušo izglītībā” Kiprā, kuru organizēja “FOUNDATION FOR THE MANAGEMENT OF EUROPEAN LIFELONG LEARNING PROGRAMMES, Cyprus” 08.11.2017.-10.11.2017.

 

TCA seminārs paaugstināja profesionālo kvalifikāciju kvalitatīvu pieteikumu sagatavošanā atbilstoši jaunajām darba tirgus vajadzībām audzēkņu un pieaugušo/prakšu vadītāju izglītošanā, lai īstenotu Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību mērķi – atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzcilvēkiem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Apmeklētā TCA pasākuma rezultātā tika veicināta projekta vadītāju profesionālo projektu izstrādes kompetenču attīstība (gan pedagoģiskās, gan profesionālās) veicinot teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju atbilstību šī brīža starptautiskajai situācijai projekta pieteikumu izstrādē Erasmus KA2 stratēģiskajām partnerībām.

Ietekme uz organizāciju:

1) nodrošināta organizācijās kapacitāte projekta pieteikumu sagatavošanā ar metodiskām zināšanām, prasmēm un kompetencēm,  augstā metodiskā līmenī saskaņā ar starptautiskajām inovatīvajām praksēm.

1) paaugstināta organizācijas kapacitāte piedalīties starptautiskajos projektos, administrēt, īstenot un nodrošināt to ilgtspēju.

2) uzlabota sadarbība starp dažādām mērķa grupām, gan sastādot un nosakot lauku (lauksaimniecības) uzņēmējdarbības izglītības saturu;

3) dinamiskāka, profesionālāka vide organizācijas iekšienē: gatava ieviest labas prakses piemērus, jaunas tehnoloģijas un metodes organizācijas ikdienas aktivitātēs, atvērta sinerģijai ar organizācijām, un sociāli aktīva sociālā, izglītības un nodarbinātības jomās, spēja stratēģiski plānot profesionālo attīstību nozarei attiecībā uz profesionālo skolu un audzēkņu vajadzībām.

20171109_15292320171110_131239

logo-erasmus-plus