PHARE projekti

  • 2013-09-10 14:10:00

PHARE projekts: Darba tirgus prasībām atbilstošas lauksaimniecības mehanizatoru kvalifikācijas celšanas sistēmas izveide

Projekta darbības laiks: 09.2005 – 11.2006
54 mācību pasākumos visā Latvijā vairāk kā 850 lauksaimnieki tika apmācīti jaunākās lauksaimniecības tehnikas izmantošanā.
Kombaini_brosura.pdf
Arkli_brosura.pdf
Sejmasinas_brosura.pdf
Smidzinataji_brosura.pdf
Projekts tika finansēts Phare 2003. gada Nacionālās programmas “Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija EUR 103 362,42, no kurām granta finansējums – 75%.
Projekta sadarbības partneris – biedrība “Lauksaimniecības tehnikas tirgotāju asociācija”.
Projekta mērķis – veicināt Latvijas lauku iedzīvotāju nodarbinātību un paaugstināt konkurētspēju darba tirgū, sniedzot kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas lauksaimniecības mehanizācijas nozarē un atbalstot veiksmīgākas sadarbības izveidošanos starp darba ņēmēju (mehanizatoru) un darba devēju (lauksaimniecības uzņēmuma vadītāju).
Projekta apakšmērķis – izveidot lauksaimniecības mehanizatoru apmācības, kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalifikācijas sistēmu, lai sagatavotu iedzīvotājus darbam ar mūsdienīgu lauksaimniecības tehniku, kuras iegāde veikta, izmantojot ES strukturālos atbalsta mehānismus. Paralēli tika risināti divi svarīgi jautājumi: darba iespējas lauku iedzīvotājiem, kuriem trūkst pastāvīgas nodarbošanās, kā arī vienlaikus zemnieku saimniecībām tika sagatavoti trūkstošie, vitāli nepieciešamie kvalificētie darbinieki darbam ar jaunām un modernām tehnoloģijām.
Projekta tiešā mērķa grupa bija lauku mehanizatori, bezdarbnieki, sīkzemnieki un pagaidu darbu strādnieki. Projekta mērķa sasniegšanai tika izveidota kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma, ietverot teorētiskas un praktiskas mācības uz vietas saimniecībās, kā arī demonstrējumus lauku dienās.
Tika sagatavotas un zemniekiem izplatītas rokasgrāmatas par smidzinātāju, sējmašīnu, arklu un kombainu izmantošanu – ļoti pieprasītas zemnieku vidū. Katra rokasgrāmata tika izdota 1500 eksemplāros.
Projekts tika līdzfinansēts no Eiropas Savienības un Latvijas valsts subsīdijām lauksaimniecības attīstībai 2006.gadā.
Projekta finansētāji: Eiropas Kopienas grants 62 017,45 EUR, Latvijas puses finansējums 41 344.07 EUR. Projekta kopējās izmaksas 103 362,42 EUR
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phare projekts “Dalība Eiropas lauksaimnieku kongresā”

Projekta ietvaros Zemnieku saeima pārstāvēja Latviju ES lauksaimnieku kongresā, piedaloties diskusijās par ES Kopējo lauksaimniecības politiku.
Kopējā piešķīruma summa: EUR 2083.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHARE projekts: ES vides prasības – jauni pienākumi un izaicinājumi Latvijas lauksaimniekiem

Projekta darbības laiks: 12.2003 – 12.2004
Projekts veicināja ES un Latvijas vides likumdošanas praktisko ieviešanu un sniedza zemniekiem nepieciešamo informāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Latvijas lauku saimniecībās.
Lai veicinātu ES un Latvijas vides likumdošanas praktisko ieviešanu Latvijas lauku saimniecībās un sniegtu lauksaimniekiem nepieciešamo informāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, Zemnieku saeima kopš ar Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju PHARE projekta “ES vides prasības – jauni pienākumi un izaicinājumi Latvijas lauksaimniekiem” ietvaros apsekoja lauku saimniecības, lai noskaidrotu raksturīgākās nozaru problēmas vides jomā.
Projekta ietvaros tika sagatavoti informācijas materiāli augkopības un lopkopības nozarē specializētajām saimniecībām, īpašu vērību pievēršot Nitrātu direktīvas EEC/91/676, Integrētās piesārņojumu novēršanas un kontroles direktīvas 96/61/EC un Rīcības programmas vides jutīgai teritorijai nosacījumu ieviešanai.
Augkopības daļā apskatītas mēslošanas prasības, kas jāievēro vides jutīgajās teritorijās, tāpat sniegta informācija par būtiskākajiem augu aizsardzības, dabas aizsardzības, aizsargjoslu un atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem. Materiālā ietverta arī informācija par meliorācijas sistēmām.
Lopkopības daļā apkopota informācija par kūtsmēsliem, to uzglabāšanu, izkliedēšanu un pieļaujamajām normām. Tāpat šajā materiālā ietverti jautājumi par piesārņojumiem, kā arī blakusproduktu un atkritumu apsaimniekošanu, un labturības prasībām.
Lai informētu lauksaimniekus, bez informācijas materiālu izveides, tika arī rīkoti semināri par vides prasībām augkopības un lopkopības saimniecībās.
Minētos bukletus interesenti var saņemt ZSA birojā.
Projekts līdzfinansēts no Eiropas Savienības PHARE mazo projektu programmas Latvijā un valsts subsīdijām lauksaimniecības attīstībai 2004.gadā.
Kopējā projekta summa: EUR 24 894.
Projekta finansētāji: Eiropas Komisijas budžets 18 275 EUR
Zemkopības ministrijas līdzfinansējums 4844 EUR
Zemnieku saeimas pašfinansējums 589 EUR
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..PHARE projekti

2013-09-10 14:10:00

PHARE projekts: Darba tirgus prasībām atbilstošas lauksaimniecības mehanizatoru kvalifikācijas celšanas sistēmas izveide Projekta darbības laiks: 09.2005 – 11.2006 54 mācību...

Skatīt vairāk