Piešķīrums projekta „Atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstība Latvijā” pieteikuma sagatavošanai

  • 2007-11-05 10:30:00

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img48999f2aeba7d.jpg[/img]

Projekta darbības laiks: 10.2007 – 02.2008
Biedrība „Zemnieku saeima” ieguvusi „Projektu sagatavošanas fonda” finansējumu, lai īstenotu darbību „Projekta „Atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstība Latvijā” pieteikuma sagatavošana””.

Tā ietvaros no 2007. gada septembra līdz 2007. gada decembrim Zemnieku saeima sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava” gatavo projektu ar mērķi veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu Latvijā, kā ietekmes līdzekli izmantojot EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta ietvaros finansētu pasākumu kopumu. Darbības konkrētais uzdevums ir izveidot sadarbības partneru tīklu projekta īstenošanai, kā arī sagatavot projekta iesniegumu, pamatojoties uz darbības ietvaros veikta pētījuma rezultātiem.
Plānotā projekta mērķis ir veicināt no biomasas iegūtas atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstību Latvijā, tādejādi realizējot kompleksi saistītus vides aizsardzības pasākumus. Tiešā veidā projekts ietekmēs vides aizsardzību Latvijā un visā pasaulē, veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu, samazinot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu nokļūšanu atmosfērā, samazinot dažādu avotu (atkritumu, kūtsmēslu, u.c.) radīto piesārņojumu riskus, samazinot fosilo energoresursu izmantošanu, u.c.. Projekts netiešā veidā dos ietekmi ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai Latvijā, pozitīvi atbalstot arī ekonomisko un sociālo jautājumu risināšanu.
Projekta metodika ietvers atjaunojamās enerģijas attīstības iespēju teorētisko analīzi un sekojošu praktisko rīcību. Tiks iepazīta un izvērtēta citu Eiropas valstu pieredze. Piemērotākie risinājumi, kā arī attīstības instrumenti tiks pielāgoti Latvijas situācijai un attiecīgi izmantoti reālu rezultātu sasniegšanai projekta laikā.
Projekta rezultātā pieaugs uzņēmumu skaits Latvijas reģionos, kas izmanto dažāda veida biomasu atjaunojamās enerģijas ražošanai, samazināsies vides piesārņojums, kā arī palielināsies sabiedrības izpratne par atjaunojamo enerģiju un vispārējiem vides aizsardzības jautājumiem. Veidosies ciešāka sadarbība starp Latvijas, citu EEZ valstu un Norvēģijas profesionāļiem un atbildīgajām institūcijām.
Darbību atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību 19081,54 EUR apmērā. 1486,07 EUR ir biedrības “Zemnieku saeima” darbības līdzfinansējums un 634,10 EUR – ieguldījums natūrā.
Papildus informācija: www.lsif.lv un www.eeagrants.lv.
Petijuma zinojums.doc