Profesionālās pedagoģiskās prasmes lauksaimniecības, agrovides un dārzkopības prakšu prakšu vadītājiem

  • 2016-04-13

Projekta nosaukums:

Profesionālās pedagoģiskās prasmes lauksaimniecības, agrovides un dārzkopības prakšu prakšu vadītājiem

 

Projekta līguma Nr.: 2015-1-LV01-KA102-013327

 

Piešķiruma saņēmēju skaits: 4

Uzņemošā organizācija: Čehijas Republikas lauksaimnieku asociācija (CZ)

 

Projekta īss apraksts:

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu prakšu nodrošināšanā un  organizācijā   būtiski aspekti ir iesaistīto cilvēku prasmes, profesionālo skolu un prakses uzņēmumu saziņas un sadarbības kvalitāte. Kvalitatīva prakse = 3 pušu kopīga atbildība, 3 pušu veiksmīga sadarbība 3 prakses organizācijas posmos (www.qualityplacements.eu).

Biedrības “Zemnieku Saeima”biedri arī spēj dod ieguldījumu caur  profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu apmācību igtspējīgas lauku teritoriju attīstības un nodarbinātības veicināšanai, pilnveidojot lauksaimniecības nozari un virzot to uz dabas vērtību saglabāšanu un augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu, tādējādi nodrošinot ieguldījumu nodarbinātībā, ienākumu palielināšanā un dabas vērtību saglabāšanā lauku apvidos.

ERASMUS + KA1 projekta “Profesionālās pedagoģiskās prasmes lauksaimniecības, agrovides un dārzkopības prakšu vadītājiem” mērķis ir  paaugstināt profesionālās  pedagoģiskās prasmes un kompetences, kā arī iegūt papildus zināšanas un prasmes lauksaimniecības nozaru prakšu organizēšanā, vadīšanā, prakses atskaites novērtēšanā, sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanā, profesiju dienu organizēšanā u.c.

Projekta rezultāti  jeb ieguvums:

1) Iepazīta ar lauksaimniecības prakšu organizēšana CZ,  informācija par prakses programmām, prakšu vadītāju sadarbību ar izglītības iestādēm, iespējām ietekmēt izglītības programmas un kvalifikācijas standartus;

2) izzināta informācijas plūsmas un zināšanu pārvaldību agrovides apsākumos un visā lauksaimniecības nozarē;

3) izzināta ar jauno un  iespējamo uz lauksaimniecību  balstīto  nozaru attīstību;

4)  izzināta darbības izmaksu samazināšanas iespējas un tās efektivitātes optimizēšanu, sabalansējot ar esošo resursu pārvaldību, lai mazinātu vides piesārņojuma un sekmētu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī  nodrošinātu augstas kvalitātes produktu ražošanu, veicinot integrētās audzēšanas metožu pielietošanu;

5) izzinātas inovācijas un / vai lauksaimniecības procesu cikla samazināšanas iespējas;

6) izzināta intelektuālā īpašuma pārvaldība;

7) nodrošinātas tālākās sadarbības iespējas ar partneriem un kopīgu projektu īstenošanA;

8) veicināta profesionālās terminoloģijas apgūšanu angļu valodā un īsa iepazīšanās ar kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta dalībnieku grupu veido 4 ”Zemnieku saeimas” biedri – prakšu vadītāji, kas nodrošina prakses vietas profesionālās izglītības studentiem lauksaimniecības specialitātēs un saimniecības Latvijas Lauku Konsultāciju un Izglītības centrā reģistrēta kā labas prakses saimniecība. Darba vērošanas programma tika īstenota Čehijas Republikā. Projektā gūtās prasmes un kompetences tika novērtētas ar EUROPASS CV dokumentu. Projekta rezultāti tika atspoguļoti biedrības “Zemnieku Saeima”  žurnālos un citos masu mēdijos. Projekts sniedza lielu lielu ieguldījumu uz Zemnieku Saeimas prakšu vadītāju kompetenci un audzēkņu sagatavošanu būt konkurētspējīgiem darba tirgū. vietējā, reģionālā, valstiskā  un starptautiskā t.sk. Eiropas līmenī.

Vadlīnijas

Raksti žurnālos:

Čehijā rullē inženieri

Spēks ģimenes saimniecībās

Print