Projekts “Vides prasību ieviešanas veicināšana lauksaimniecības uzņēmumos”

  • 2007-08-17 10:10:00

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img46e536f89b1da.jpg[/img]
Projekta darbības laiks: 08.2007 – 12.2007
Projekta mērķis – veicināt ES un Latvijas vides likumdošanas praktisko ieviešanu Latvijas lauku saimniecībās, īpašu vērību pievēršot Nitrātu direktīvas, Integrētās piesārņojumu novēršanas un kontroles direktīvas, MK noteikumu Nr.531 un 628, un Rīcības programmas vides jūtīgai teritorijai nosacījumu ieviešanai.

Augkopibas buklets.pdf
Lopkopibas buklets.pdf
Projekta gaitā sagatavotas, nodrukātas, kā arī zemniekiem izplatītas 3000 informatīvas rokasgrāmatas par vides prasībām augkopības un lopkopības saimniecībām.
[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img4729a27513152.jpg[/img][img align=right]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img4729a26ad98d2.jpg[/img]
Sarīkoti pieci semināri 220 zemniekiem Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Rīgas un Limbažu rajonos par vides prasību ieviešanu saimniecībās, īpaši – vides jūtīgajās teritorijās. Projekta noslēgumā sarīkota konference, kurā Vides un Zemkopības ministriju, kā arī citu institūciju atbildīgās amatpersonas informētas par projekta secinājumiem un vajadzīgajiem risinājumiem.
Projekts nodrošinājis lauksaimnieku kompetences pieaugumu par vides prasībām, to ieviešanu praksē un tā laikā sagatavoti un iesniegti priekšlikumi uzlabojumiem normatīvajos aktos un nodrošināta informācijas apmaiņa starp iesaistītajām pusēm.
Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds – LVL 9988.