Life GoodWater IP

 • 2020-08-05

Projekta mērķis: ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.

 

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, 19 organizācijas 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.

 

Virszemes ūdeņi ir nozīmīga ekosistēmas daļa, un to kvalitāte var ietekmēt ne tikai attiecīgo sateces baseinu, bet arī ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi pārveidojumi. Barības vielas ūdeņos ieplūst ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām un tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Dažādi pārveidojumi (aizsprosti, ostas, krastu nostiprinājumi u.c.) maina ūdeņu dabisko režīmu, tādējādi ietekmējot arī dabiskās dzīvotnes. Upju baseinu apsaimniekošanā Latvijā ir nepieciešami uzlabojumi, lai spētu sasniegt ES Ūdens Struktūrdirektīvā noteiktos standartus.

 

Projekta tīmekļa vietne: www.goodwater.lv

 

Kopējais budžets: 14 463 050 EUR (t.sk. ES LIFE programmas finansējums: 8 677 830 EUR, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums: 4 372 616 EUR, Iesaistīto partneru līdzfinansējums 1 517 604 EUR).

 

Projekta darbības periods: 01.01.2020. – 31.12.2027.

 

Projekta vadošais partneris: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 

Projekta saistītie partner:

 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Latvijas Universitāte
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts BIOR
 • SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs”
 • Engures novada pašvaldība
 • SIA “Jelgavas novada KU”
 • Valsts īpašuma pārvaldības organizācijas:
 • Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
 • Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
 • Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
 • NVO “Zemnieku Saeima”
 • Pasaules Dabas fonds
 • Asociācija “Baltijas krasti”
 • Latvijas Dabas fonds
 • Baltijas Vides forums
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs


Apsekojām Slocenes upi

2021-05-13

13. maijā notika lauka seminārs/diskusija: “Slocenes upes izpēte un iespējamie demonstrāciju pasākumi”. Pasākuma ietvaros Iveta Grudovska un Līga Krūklīte lauksaimniekus...

Skatīt vairāk

Šovasar pilnībā nokartēta Aģes upe

2020-08-06

Latvijā pirmo reizi ir nokartēta visa upe pilnībā, tajā skaitā visas tās nozīmīgākās pietekas. Upē un tās pietekās ir izstaigāts...

Skatīt vairāk

Life GoodWater IP

2020-08-05

Projekta mērķis: ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un...

Skatīt vairāk