Seminārs “Upju palieņu atjaunošana un apsaimniekošana: LIFE+ projekta DVIETE pieredze”

  • 2020-09-24

24. septembrī Zemnieku saeimas pārstāvji CONSOLE projekta ietvaros devās apskatīt Latvijas dabiskās vērtības – Dvietes palienes pļavas. Apskati sākām ar Putnu torni – skatu platformu, no kura pavērās skats uz atjaunotajām teritorijām ar binokļiem varēja vērot savvaļas zirgu pārvietošanos. Pļavas ir koptas – bioloģiski sertificētas, plautas, daļēji izmantota savvaļas lopu ganībām – pašreiz pļavās ganās 80 zirgu un 180 liellopu – Kalanderi, kuru apjož žogs. Iedzīvojoties savvaļas dzīvnieki paši sataisījuši taciņas, kā arī novērots, ka pēc noganīšanas bioloģiski vērtīgās pļavas klases paaugstinājušās.

 

Dviete kopā ar savu satekupi Ilūksti veido daļu no lielākās dabisko palieņu sistēmas Latvijā, kas ietekmē Daugavas palus, to apjomu un ilgumu. Dvietes palienes hidroloģisko režīmu, ūdens līmeni un applūstošo teritoriju platību palu laikā nosaka Daugava. Paliene pārplūst galvenokārt Dvietē pret straumi no Daugavas ieplūstošo palu ūdeņu rezultātā. Dvietes palienes dabas parkā sastopami vairāki Latvijas un Eiropas Savienības mērogā aizsargājami zālāju, mežu un ūdeņu biotopi, kā arī daudzas īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas. Dvietes paliene ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā, īpaši svarīga griežu un ķikutu ligzdošanas vieta, kā arī pasaules mērogā nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta pavasarī. Tomēr Dvietes palienē, līdzīgi kā citur Latvijā, dabisko zālāju platības un to piemērotība pļavu putniem ir samazinājusies pamešanas un tai sekojošas aizaugšanas dēļ. Palienes pļavu un mitrāju dabas vērtības 20. gadsimtā ir ievērojami cietušas arī upju tīkla pārveidošanas un nosusināšanas ietekmē.

 

Daļa no Dvietes palienes dabas parka teritorijas dabas aizsardzības plāna pasākumiem tika īstenoti LIFE+ projektā DVIETE. Tā mērķi bija atjaunot griezes ligzdošanas biotopus degradētā un pamestā Dvietes upes palienes posmā, tādējādi uzlabojot griezes aizsardzības stāvokli Latvijā, demonstrēt un veicināt kompleksu griezes biotopu atjaunošanas metožu pielietošanu degradētās palieņu pļavās, kā arī celt zināšanu līmeni un veicināt zemes īpašnieku un vietējās pašvaldības iesaistīšanos dabai labvēlīgā Dvietes palienes apsaimniekošanā. Divi galvenie projekta uzdevumi bija atklātu zālāju atjaunošana Dvietes palienes visvairāk aizaugušajā daļā un Dvietes upes dabisko līkumu atjaunošana augšpus Skuķu ezeram aptuveni divu kilometru garumā. LIFE+ projekts DVIETE bija vērsts uz sadarbību un atbalsta sniegšanu zemes īpašniekiem aizaugušo zālāju apsaimniekošanas uzsākšanā. Projekta norisē tika iesaistīti vietējie iedzīvotāji un zemes īpašnieki, piemēram, krūmu novākšanas darbus par projekta līdzekļiem pirmkārt tika piedāvāts veikt pašiem zemes īpašniekiem. Projekts bija kā atspēriena punkts pamesto zālāju turpmākai apsaimniekošanai. Aplēsts, ka apmēram piektā daļa no projekta kopējā budžeta (EUR 1 014 500) ir ieguldīta vietējā ekonomikā. Projektā: tika atjaunoti 113 ha palieņu zālāju, kopā ar apkārtējiem atklātajiem zālāju fragmentiem veidojot ap 300 ha griezei piemērotu dzīvotņu. Zālāju atjaunošana tika veikta ierīkojot ganības, izcērtot krūmus un kokus, kā arī aizaugušākajās vietās novācot koku un krūmu atvases un frēzējot celmus. Pēc atjaunošanas zālāji tiek uzturēti, ganot ‘Konik’ zirgus un dzīvei āra apstākļos piemērotu šķirņu liellopus vissezonas ganībās. LIFE+ projekta DVIETE ietvaros ganības ierīkotas 113 ha platībā, kopā ar agrāk izveidotajām ganībām aptverot ap 350 ha palieņu zālāju. Projekta darbību rezultātā Dvietes palienes ainava ir būtiski mainījusies, un ligzdojošo griežu monitorings rāda, ka to populācijai projekta teritorijā vērojams straujš pieaugums. Avots: www.dvietespaliena.lv

 

Biedrība ‘’Dvietes senlejas pagastu apvienība” pārziņā ir Dvietes palienas Dabas parka apsaimniekošana, kā arī LIFE+ projekts DVIETE rezultātu uzturēšana. 24.septembrī viesojāmies Putnu salas simtgadīgajās mājās „Gulbji”, kur mūs sagaidīta biedrības vadītāja Benita Štrausa,  Ineta  Zībarte un Daugavpils Universitātes pasniedzējs Dr.biol., Mg.vid.zin. Dāvis Gruberts. Kopš 2008.gada šajās mājās ierīkots tūrisma informācijas centrs, kas ir kļuvis par daudzu ceļotāju iecienītu Dvietes palienes apceļošanas sākuma punktu.

 

Dāvis Grūberts stāstīja, ka kādreiz upe skaisti upe līkumojusi tieši  pretī putnu salai, bet šos līkumus nogrieza kad izraka kanalu, līkumi paamazām aizauga, bet tas nenāca par labu upes palienai – tā straujāk aizauga ar krūmiem. La paceltu gruntsūdens līmeni, bija atkal jāatgriež upe sākotnējā gultnē. Ar lielām  grūtībām šies dažiiupes posmi tika atjaunoti: fiziski tas bija vienkārši ar ekksvatoru pāris mēnešos ziemā, bet vislielās grūtibas bija komunikācijā ar vietējiem zemes īpašniekiem  un valsts iestādēm. Ir īss video par ideju cīnām “Palu zeme Dviete”. Atļaujas saņemšana upes līkumošanai D.Grūberts salīdzināja ar policijas atlauju braukt atpaklgaitā uz automaģistrāles jeb  viens no retajiem gadījumiem Latvijā”.  Upes gultne netika atjaunota vienā no skaistākajiem Vecupes posmiem, kurā saimnieks ar 3 ha piederošu zemi. Ar pieguļošo teritoriju lauksaimniekiem tika noslēgti līgumi, par teritorijas sakopšanu un krūmu izciršanu projekts paredzēja arī samaksu, un pēc projekta uzturēšana lauksaimniekiem jānodrošina līdz 2026.gadam.,Pavasara palos ūdens stāv ilgi – apmēram 2 nedēļās sasniedz max līmeni un tad vajadzīgs mēnesis lai aizietu atpakal Daugavā.Cēsu novadā notika “Zemnieku saeima” seminārs

2022-08-30

30.augustā Cēsu novadā notika “Zemnieku saeima” seminārs. Pasākumu atklāja Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja Burmistre, iepazīstinot dalībniekus ar...

Skatīt vairāk

20. jūnijā notika ZSA seminārs “Līgumu piemēri labākai sadarbībai vides aizsardzības jomā”

2022-06-20

20.jūnijā tikāmies pļavās Bauskas pusē, lai diskutētu par iespējamiem ieguvumiem videi CONSOLE projekta pasākumā “Līgumu risinājumi agrovides klimata pasākumiem”. Pasākumā...

Skatīt vairāk

Aprīlī tikāmies ar sadarbības partneriem diskusijā par CONSOLE projekta rezultātiem

2022-04-27

27. aprīlī norisinājās tiešsaistes diskusija projekta «Līgumu slēgšanas risinājumi efektīvai un ilglaicīgai agrovides un klimata sabiedriskā labuma nodrošināšanai ES lauksaimniecībai...

Skatīt vairāk

Diskutējam par aptauju rezultātiem CONSOLE projektā

2022-01-19

Šā gada 19. janvārī apspriedām Projekta CONSOLE -Līgumu slēgšanas risinājumi efektīvai un ilglaicīgai agrovides un klimata sabiedriskā labuma nodrošināšanai ES...

Skatīt vairāk

Precizējums CONSOLE piezīmēs par KLP pēc 2022. gada pēc galīgo juridisko tekstu publicēšanas

2021-12-10

CONSOLE tīmekļa vietnes resursos ir veikti papildinājumi sadaļā “KLP pēc 2022. gada veicinās vides preču un pakalpojumu sniegšanu un klimata...

Skatīt vairāk

CONSOLE aptauju rezultāti: Latvijas zemes īpašnieki vēlas saņemt atlīdzību par konkrētiem rezultātiem, bet ne īpaši vēlas sadarboties

2021-12-06

Pavasarī aicinājām biedrus un citas iesaistītās puses piedalīties aptaujās par līgumu slēgšanas risinājumiem. Sakām paldies visiem, kas veltīja laiku un...

Skatīt vairāk

Rāmavas izstādes seminārā prezentēja ūdensteču apsaimniekošanu un CONSOLE projektu

2021-10-01

No 30. septembra līdz 2. oktobrim (ceturtdien, piektdien un sestdien) izstāžu kompleksā “Rāmava” norisinājās ikgadējā izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika...

Skatīt vairāk

9. septembrī notika seminārs – diskusija par Ekoshēmu īstenošanu Eiropas Valstīs

2021-09-09

09.09.2021 notika seminārs – diskusija par Ekoshēmu īstenošanu Eiropas Valstīs (Workshop on Eco-schemes Implementation in Selected European Countries), kurā Valters...

Skatīt vairāk

Baltijas – ziemeļvalstu stratēģisko plānu sanāksme

2021-04-20

20. aprīlī Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Valters Zelčs piedalījās Baltijas – ziemeļvalstu stratēģisko plānu sanāksmē, kurā diemžēl sapratām, ka šobrīd ar...

Skatīt vairāk

Lūgums aizpildīt projekta CONSOLE anketu!

2021-03-29

Zemnieku saeima kopā ar ārvalstu partneriem īsteno projektu CONSOLE – Līgumu slēgšanas risinājumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā efektīvai un ilglaicīgai agrovides...

Skatīt vairāk

Seminārs lauksaimniekiem par mežu apsaimniekošanu 04.02.2021.

2021-02-04

4. februārī norisinājās ZSA un MPKS “Mežsaimnieks” attālinātais seminārs lauksaimniekiem par mežiem – kā efektīvāk apsaimniekot savu īpašumu. Par kooperatīva...

Skatīt vairāk

Svētku sveiciens no CONSOLE projekta komandas

2020-12-29

Skatīt vairāk

Raksts ZSA žurnālā: DVIETES palienes vilina

2020-12-11

Skatīt vairāk

ZSA ar politiskajām partijām pārrunā stratēģiju “No lauka līdz galdam”

2020-10-14

Oktobrī Zemnieku saeimas vadība tikās ar Danu Reiznieci-Ozolu, “Jaunā Vienotība”, “Jaunā konservatīvā partija” un “KPV LV”, lai pārrunātu stratēģijas “No...

Skatīt vairāk

ZSA ar VARAM ministru Juri pūci pārrunā vides jautājumus

2020-10-07

7. oktobrī biedrības „Zemnieku saeima” (ZSA) vadība tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministru Juri Pūci, lai pārrunātu...

Skatīt vairāk

Seminārs “Upju palieņu atjaunošana un apsaimniekošana: LIFE+ projekta DVIETE pieredze”

2020-09-24

24. septembrī Zemnieku saeimas pārstāvji CONSOLE projekta ietvaros devās apskatīt Latvijas dabiskās vērtības – Dvietes palienes pļavas. Apskati sākām ar...

Skatīt vairāk

Labas prakses piemēri Latvijā

2019-10-02

Piemērs Nr.1 “Zemgale”   Piemērs Nr.2 “Dvietes palienes pļavas”   Piemērs Nr.3 “Bauskas dabas parks”   Piemērs Nr.4 “Kalna Gavieši”,...

Skatīt vairāk

Partneru sanāksme

2019-10-01

Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Inga Bērziņa piedalījās projekta partneru sanāksmē, kuras galvenais mērķis bija iepazīties ar labās parakses piemēru (case study)...

Skatīt vairāk

CONSOLE

2019-09-30

  CONSOLE – Līgumu slēgšanas risinājumi efektīvai un ilglaicīgai agrovides un klimata sabiedriskā labuma nodrošināšanai ES lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.  ...

Skatīt vairāk